Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie realizacji przez Policję doprowadzeń sprawców pomiędzy zakładami psychiatrycznymi i zakładami leczenia odwykowego przeznaczonymi do wykonywania środków zabezpieczających z dnia 2012-04-19.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/663026/10/XVIII/705.2 RZ
Data sprawy:
2012-04-19
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie realizacji przez Policję doprowadzeń sprawców pomiędzy zakładami psychiatrycznymi i zakładami leczenia odwykowego przeznaczonymi do wykonywania środków zabezpieczających.

W ocenie Rzecznika, istnieje konieczność nowelizacji przepisu § 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających. Przepis ten stanowi, iż przeniesienie sprawcy pomiędzy zakładami wykonującymi środek zabezpieczający wykonuje Policja, korzystając w uzasadnionych przypadkach z pomocy fachowego personelu medycznego zakładu, w którym sprawca przebywał. Zmiana przepisów w tym zakresie powinna doprowadzić do sytuacji, w której w przypadku przewozów sprawców pomiędzy zakładami psychiatrycznymi osoby chore będą miały możliwość uzyskania w trakcie przewozów pomocy fachowego personelu medycznego. Należy także rozważyć, czy w takich sytuacjach przewóz nie powinien być wykonywany przez personel zakładu psychiatrycznego, z uwzględnieniem udziału Policji. W przypadku przewozów pomiędzy zakładami leczenia odwykowego, podmiot realizujący przewóz powinien być zobowiązany do każdorazowego uzyskania opinii lekarzy ośrodka, w którym środek zabezpieczający wobec sprawcy był wykonywany, w przedmiocie kwalifikacji istniejącej sytuacji w kategoriach przypadku uzasadniającego potrzebę udziału personelu medycznego w transportowaniu danej osoby. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o rozważenie potrzeby podjęcia działań legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: