Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji w sprawie wątpliwości interpretacyjnych, jakie budzą przepisy dotyczące partii politycznych z dnia 2012-05-08.

Adresat:
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
Sygnatura:
RPO/701462/12/I/103.1 RZ
Data sprawy:
2012-05-08
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji w sprawie wątpliwości interpretacyjnych, jakie budzą przepisy dotyczące partii politycznych.

W świetle Konstytucji RP oraz ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przedmiotem kontroli Trybunału są wyłącznie cele lub działalność partii politycznych, a wzorcem dla tej kontroli - wyłącznie normy konstytucyjne. Natomiast w ustawie o partiach politycznych mowa jest, obok orzekania o celach i działalności partii, również o badaniu zasad działania partii politycznej. W myśl tej ustawy przesłanką wszczęcia postępowania o konstytucyjności celów partii jest wątpliwość co do celów lub zasad działania partii. Z kolei art. 21 stanowi o wszczynaniu postępowania co do zgodności z Konstytucją celów lub zasad działania partii w razie wprowadzenia do statutu zmian niezgodnych z art. 8 ustawy. Wątpliwości dotyczą tego, w jakim postępowaniu Trybunał badałby zasady działania partii, a w szczególności, czy miałoby to być postępowanie odrębne od postępowań dotyczących celów i działalności partii. Nie jest też jasne, czy podstawę kontroli obok norm konstytucyjnych miałby stanowić art. 8 ustawy o partiach politycznych. System kontroli zasad działania partii politycznych powinien pozwalać na kontrolę prezentowanych przez nie wartości pod kątem art. 13 Konstytucji RP, tj. odwoływania się do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, czy zakładania lub dopuszczania nienawiści rasowej i narodowościowej, stosowania przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewidywania utajnienia struktur lub członkostwa. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie, czy planowane są prace legislacyjne nad zmianą przepisów ustawy o partiach politycznych, mającą na celu wyeliminowanie ww. niespójności z przepisami Konstytucji RP i ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-05-08
Opis odpowiedzi:

Prezes Rządowego Centrum Legislacji (23.05.2012 r.) poinformował, że w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów nie zamieszczono dotychczas dokumentu rządowego, który wskazywałby na planowanie działań prawodawczych odnoszących się do partii politycznych. Rządowe Centrum Legislacji nie posiada również informacji na temat prowadzonych prac w tym zakresie poza administracją rządową.