Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie braku przepisów wykonawczych umożliwiających uczelniom niepublicznym uzyskanie dotacji przewidzianych w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 2012-05-15.

Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/688759/11/I/107 RZ
Data sprawy:
2012-05-15
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie braku przepisów wykonawczych umożliwiających uczelniom niepublicznym uzyskanie dotacji przewidzianych w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje, iż dotychczas nie zostało wydane rozporządzenie przewidziane w art. 95 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z tą ustawą uczelnie niepubliczne mają prawo ubiegania się o dotacje przeznaczone na pokrycie części opłat wnoszonych przez studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, a także dofinansowanie kosztów realizacji części zadań. Uzyskanie dotacji jest jednak uzależnione od spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie przepisu art. 95 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Brak odpowiedniego rozporządzenia powoduje, że dotacje te nie mogą być uruchomione. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o wydanie rozporządzenia w sprawie warunków i trybu występowania przez uczelnie niepubliczne o dotacje przewidziane w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-05-15
Opis odpowiedzi:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (18.06.2012 r.) wyjaśniła, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, władze publiczne, na zasadach określonych w ustawie, zapewniają uczelniom publicznym środki finansowe niezbędne do wykonywania ich zadań oraz udzielają pomocy uczelniom niepublicznym w zakresie i formach określonych w ustawie. Obligatoryjny charakter ma finansowanie zadań, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 4 tej ustawy. Uczelnie niepubliczne otrzymują dotację przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów, w zakresie i na zasadach określonych ww. ustawą. Natomiast dotacje, o których mowa w art. 94 ust. 5 nie są przyznawane obligatoryjnie. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu, zakres dotacji obejmuje pokrycie części opłat wnoszonych przez studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, a także dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji zadań wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 8-10 tego artykułu. Zgodnie z art. 94b ust. 1 pkt 4, z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych finansowane są m.in. zadania związane z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych. Od 1 stycznia 2012 r. uczelnie niepubliczne otrzymują obligatoryjnie dotację podmiotową na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia (art. 94 ust. 4a). W ramach podmiotowej dotacji projakościowej, dofinansowywane są podstawowe jednostki organizacyjne uczelni publicznych i niepublicznych, które posiadają ocenę wyróżniającą na podstawie opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dotyczącą oceny kształcenia (art. 94b ust.1 pkt 2).