Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie braku ustawowych regulacji dotyczących ochrony podczas służby bezpieczeństwa i zdrowia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu z dnia 2012-05-15.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/702126/12/III/903.1.4 RZ
Data sprawy:
2012-05-15
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie braku ustawowych regulacji dotyczących ochrony podczas służby bezpieczeństwa i zdrowia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu.

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu, iż ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji nie zawiera regulacji dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia funkcjonariuszy podczas służby. Art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy stanowi tylko, że Komendant Główny Policji określa "szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby, po konsultacji z Państwową Inspekcją Pracy". Na tej podstawie Komendant Główny Policji wydał zarządzenie nr 916 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz organizacji służby bhp w Policji. Podobne rozwiązanie zawiera ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, z tym że do chwili obecnej Komendant Główny Straży Granicznej nie wykonał niniejszego upoważnienia. Natomiast ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu w ogóle nie reguluje tej problematyki. Zgodnie z art. 66 ust. 1 Konstytucji RP każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa. Bezpieczeństwo i higiena służby funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej są regulowane aktem o charakterze wewnętrznym, podczas gdy te aspekty służby stanowią materię, która musi zostać uregulowana aktem prawa powszechnie obowiązującego. Wobec funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nie został zrealizowany konstytucyjny nakaz nadania regulacjom ustawowym takiego kształtu, by możliwa była realizacja owych uprawnień. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zbadanie przedstawionego problemu i ewentualnie podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany opisanego stanu rzeczy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-07-26
Opis odpowiedzi:


Minister Spraw Wewnętrznych (26.07.2012 r.) zgodził się z konstatacją, że problematyka ochrony bezpieczeństwa i zdrowia funkcjonariuszy podczas służby nie jest uregulowana w sposób kompleksowy w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Dlatego też, przy okazji podjęcia prac nad szerszą nowelizacją ustaw: o Policji, o Straży Granicznej oraz o Biurze Ochrony Rządu, podjęte zostaną działania zmierzające do ustawowego uregulowania kwestii związanych z ochroną bezpieczeństwa i zdrowia funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.