Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad przyznawania zwrotu kosztów dojazdu policjantom dojeżdżającym do miejsca pełnienia służby z miejscowości pobliskiej z dnia 2012-05-15.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/698961/12/III/903.1.1 RZ
Data sprawy:
2012-05-15
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad przyznawania zwrotu kosztów dojazdu policjantom dojeżdżającym do miejsca pełnienia służby z miejscowości pobliskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich kierował wystąpienia w 2007 r. (RPO-551628-IX/07) oraz w 2009 r. (RPO-611295-IX/09) do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany art. 93 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji poprzez dodanie przepisu upoważniającego ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad przyznawania zwrotu kosztów dojazdu policjantom dojeżdżającym do miejsca pełnienia służby z miejscowości pobliskiej. W październiku 2010 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że w trakcie uzgodnień międzyresortowych projektu nowelizacji ustawy o Policji zgłoszone zostały liczne uwagi do projektowanych zmian. Brak ustawowego upoważnienia do wydania aktu wykonawczego oraz samego rozporządzenia powoduje sytuację, w której komendanci wojewódzcy Policji próbując wykonać dyspozycję wynikającą z treści art. 93 ustawy o Policji w różny sposób i w dowolnej formie kształtują zasady zwrotu kosztów dojazdu. W rezultacie swoboda w kształtowaniu przedmiotowych zasad może prowadzić do ograniczenia uprawnienia policjanta do zwrotu kosztów dojazdu. Problem dotyczy dość znacznej grupy dojeżdżających do służby funkcjonariuszy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia skutecznej inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany art. 93 ustawy o Policji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-07-20
Opis odpowiedzi:


Minister Spraw Wewnętrznych (20.07.2012 r.) poinformował, że art. 93 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji regulujący problematykę zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby nie zawiera upoważnienia ustawowego do wydania przepisów wykonawczych, określających zasady oraz tryb postępowania w tym zakresie. W ramach prac nad nowelizacją ustawy o Policji prowadzonych w latach 2008 - 2011 rozważana była możliwość zmiany art. 93 ustawy, polegającej na kompleksowym uregulowaniu kwestii związanych z realizacją przedmiotowego uprawnienia, m.in. poprzez wprowadzenie przepisu prawa upoważniającego ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty zwrotu kosztów dojazdu. Mając jednak na względzie liczne uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, zgłoszone m.in. w ramach uzgodnień międzyresortowych, a także związaną z tym konieczność przeanalizowania zasadności oraz celowości prowadzenia dalszych prac legislacyjnych nad zmianą ustawy o Policji, prace te zostały zawieszone, a proponowane zmiany nie weszły w życie. Obecnie w resorcie spraw wewnętrznych prowadzone są analizy mające na celu przyjęcie najbardziej korzystnego rozwiązania w omawianym zakresie. Ewentualne zmiany dotyczące poruszonej w wystąpieniu problematyki mogłyby zostać wprowadzone przy okazji podjęcia prac nad szerszą nowelizacją ustawy o Policji.