Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące wątpliwości i wywołujące rozbieżności w orzecznictwie, dotyczące terminu na wniesienie do NSA skargi na uchwałę organu gminy z dnia 1995-03-21.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/174211/94/X/1003 RZ
Data sprawy:
1995-03-21
Rodzaj sprawy:
pytanie prawne do Sądu Najwyższego (PP)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące wątpliwości i wywołujące rozbieżności w orzecznictwie, dotyczące terminu na wniesienie do NSA skargi na uchwałę organu gminy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1995-06-08
Opis odpowiedzi:

Wniosek rozpoznany (uchwała z dnia 8.06.1995 r., sygn. akt III AZP 9/95). Sąd Najwyższy podjął następującą uchwałę: Wniesienie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na uchwałę organu gminy na podstawie art 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie terytorialnym ograniczone jest terminem wskazanym w art 199 § 1 Lp.a. w związku z art. 216 a § 1 k.p.a., liczonym od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, albo - w wypadku nie udzielenia odpowiedzi na to wezwanie - od dnia, w którym upłynął dwumiesięczny termin przewidziany w art 35 § 3 kp.a. Skarga, o której mowa w pkt 1 wniesiona po upływie terminu wymienionego w art 199 § 1 Lp.a. podlega na podstawie art. 204 § 1 w związku
z art 216 a § 1 k.p.a. odrzuceniu.