Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad ustalania dochodu rodziny ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej, w sytuacji gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko będące podopiecznym fundacji gromadzącej środki na jego leczenie i rehabilitację na oddzielnym koncie bankowym fundacji z dnia 2012-06-14.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/690581/11/III/323 RZ
Data sprawy:
2012-06-14
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad ustalania dochodu rodziny ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej, w sytuacji gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko będące podopiecznym fundacji gromadzącej środki na jego leczenie i rehabilitację na oddzielnym koncie bankowym fundacji.

Na tle jednej ze skarg rozpatrywanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich ujawnił się problem zasad ustalania dochodu rodziny ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko będące podopiecznym fundacji, która gromadzi środki na leczenie i rehabilitację tego dziecka na oddzielnym koncie bankowym fundacji. Katalog obciążeń pomniejszających dochód jak i katalog przychodów odliczanych od dochodu na gruncie ustawy o pomocy społecznej mają charakter zamknięty, co powoduje, że wszelkie przychody bez względu na tytuł i źródło ich otrzymania, po odpowiednich pomniejszeniach, stanowią dochód. Jak wynika z postanowień Regulaminu fundacji niosącej pomoc niepełnosprawnym dzieciom, rodzic dziecka niepełnosprawnego będącego podopiecznym fundacji ponosi koszty leczenia i rehabilitacji swego dziecka, a fundacja po przedstawieniu rachunku zwraca rodzicowi poniesione koszty przelewając środki zgromadzone na imiennym subkoncie. Zdaniem Rzecznika prawo do uzyskania refundacji poniesionych kosztów rehabilitacji ze strony organizacji pozarządowej nie powinno być traktowane w kategoriach uzyskania przychodu przy ustalaniu wysokości dochodu rodziny przy ustalaniu uprawnień do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w kwestii możliwości podjęcia inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do pełniejszego zabezpieczenia prawa rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem do pomocy społecznej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-07-16
Opis odpowiedzi:

Minister Pracy i Polityki Społecznej (16.07.2012 r.) poinformował, że w planie prac Rady Ministrów nie figuruje projekt mający na celu zmianę aktualnie obowiązujących w przedmiotowym zakresie przepisów. Minister Pracy i Polityki Społecznej nie planuje w najbliższym podjęcia inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do zmiany definicji dochodu przyjętej dla świadczeń z pomocy społecznej. Środki pomocy społecznej muszą być rozdzielane między wszystkich potrzebujących, a ze względu na ich szczupłość, nie mogą zaspokajać wszystkich usprawiedliwionych potrzeb osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej. Częściowa bądź całkowita refundacja kosztów wymienionych w wystąpieniu Rzecznika wpływa, w ocenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, na stan dochodu rodziny. Uwzględnienie postulatu Rzecznika mogłoby spowodować skutki finansowe, które przy obecnej sytuacji budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych byłyby dodatkowym obciążeniem. Tym bardziej, że inicjatywy podejmowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyjęcia spod dochodu innych świadczeń przyznawanych w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z niepełnosprawności (takich jak np. zasiłek pielęgnacyjny) nie znalazły wystarczającego poparcia dla przeprowadzenia przedmiotowych zmian.