Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w sprawie nieujawnienia opinii publicznej listy przedsiębiorców używających w procesie produkcji i przetwarzania żywności tzw. soli wypadowej z dnia 2012-06-19.

Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
Sygnatura:
RPO/698445/12/V/1018.10 RZ
Data sprawy:
2012-06-19
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w sprawie nieujawnienia opinii publicznej listy przedsiębiorców używających w procesie produkcji i przetwarzania żywności tzw. soli wypadowej.

W związku z otrzymywanymi skargami Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące nieujawnienia opinii publicznej listy przedsiębiorców używających w procesie produkcji i przetwarzania żywności tzw. soli wypadowej. Skarżący podnoszą, że nieopublikowanie takiego wykazu narusza ich prawa zagwarantowane w Konstytucji RP, w szczególności prawo do ochrony zdrowia, dostępu do informacji o działalności organów administracji publicznej i wytworzonych przez nie dokumentów, a także obowiązek ochrony konsumentów przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu. W prowadzonej korespondencji Główny Inspektor Sanitarny wskazał, że mimo braku zagrożenia życia i zdrowia konsumentów ponad wszelką wątpliwość zostały naruszone przepisy prawne poprzez wyprodukowanie zafałszowanego produktu. Państwowa Inspekcja Sanitarna nie posiada kompetencji do nadzoru jakości handlowej żywności. Główny Inspektor polecił więc organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazanie sprawy - Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do dalszego prowadzenia. Natomiast Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował Rzecznika o działaniach podejmowanych przez podległe mu organa Inspekcji Handlowej, wskazując na ich ograniczony charakter z uwagi na właściwość Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie o działaniach podjętych przez Inspekcję, w szczególności zaś o wskazanie, czy wobec przedsiębiorców zastosowano instrumenty prawne oraz administracyjne kary pieniężne przewidziane w art. 29 oraz 40a ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-06-19
Opis odpowiedzi:

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych (09.07.2012 r.) wyjaśnił, że Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawuje nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Zakres kompetencji Inspekcji JHARS nie obejmuje nadzoru nad wymaganiami zdrowotnymi artykułów rolno-spożywczych. Jednakże mając na uwadze ochronę interesów konsumentów podjęto czynności kontrolne, w trakcie których uwzględniono sprawdzenie pochodzenia soli stosowanej do produkcji kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych. Od dnia 5 marca 2012 r. do dnia 29 czerwca 2012 r. przeprowadzono 423 kontrole, w trakcie których sprawdzono wszystkie zastane partie soli w każdym z kontrolowanych podmiotów. Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono stosowania soli wypadowej. Ponadto Państwowa Inspekcja Sanitarna przekazała Inspekcji JHARS 31 spraw dotyczących stosowania soli o przeznaczeniu technicznym. Przekazane sprawy dotyczyły 18 podmiotów zajmujących się handlem detalicznym oraz 24 producentów żywności. W związku z brakiem kompetencji Inspekcji JHARS w zakresie kontroli obrotu detalicznego dokumentacja dotycząca hurtowni i sklepów została zwrócona do nadawcy. Na podstawie pozostałych informacji podjęto działania kontrolne w zakładach przetwórstwa spożywczego, w trakcie których sprawdzono pochodzenie soli i peklosoli znajdujących się na stanie magazynowym oraz aktualnie stosowanych w procesie produkcyjnym. Wojewódzcy Inspektorzy JHARS przeprowadzili kontrole u 22 producentów wskazanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W toku kontroli stwierdzono, że producenci zmienili dostawców surowców i aktualnie stosują sól spożywczą.