Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku w obowiązujących przepisach regulacji określających tryb kierowania pracowników na dodatkowe badania profilaktyczne z dnia 2012-07-24.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/674626/11/V/1018.2.4 RZ
Data sprawy:
2012-07-24
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku w obowiązujących przepisach regulacji określających tryb kierowania pracowników na dodatkowe badania profilaktyczne.

W związku ze skargą indywidualną Rzecznik Praw Obywatelskich poddał analizie przepisy normujące przeprowadzanie badań mających na celu profilaktyczną ochronę zdrowia pracowników. Analizowane przepisy nie zawierają regulacji określających tryb kierowania pracowników na dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne i badania dodatkowe. Przepis § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy przewiduje, że lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, jednak przepisy tego rozporządzenia nie określają, na jakiej podstawie przeprowadza się przedmiotowe badanie. Luka prawna spowodowała, że Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy wydał "Wskazówki do przeprowadzenia badań profilaktycznych kierowców", w których opracował wzór skierowania na konsultację psychologiczną i wzór wyniku badania psychologicznego. Mimo braku umocowania prawnego wzory skierowania na konsultację psychologiczną oraz wyniku badania psychologicznego są stosowane przez lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne. Sytuacja ta dowodzi, że konieczna jest nowelizacja przepisów regulujących kwestie badań profilaktycznych pracowników. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o znowelizowanie rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników poprzez dodanie przepisów określających tryb kierowania pracowników na dodatkowe badania profilaktyczne.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-08-13
Opis odpowiedzi:

Minister Zdrowia (13.08.2012) potwierdza, jako istotny w sprawie, przywołany w wystąpieniu Rzecznika fakt, że zalecenia przygotowane przez krajowego konsultanta zostały opublikowane oraz przekazane do upowszechnienia i stosowania przez lekarzy medycyny pracy. W ten sposób wprowadzono jednolitą interpretację przepisów wykonawczych, sformułowanych przez Ministra, a dotyczących kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie. Regulacja tego rodzaju jest uważana za niezbędną.
W ocenie Ministra regulacja oraz sposób jej wprowadzenia, na co zwraca uwagę Rzecznik, są prawidłowe. Dotyczy to również kwestii spornej, czyli wzoru skierowania na badania psychologiczne. Rozwiązanie problemu, jaki stwarzał brak jednolitej interpretacji w tym zakresie, zostało dokonane przez konsultanta krajowego z powodu braku umocowania prawnego Ministra do zmiany regulacji ustawowych w Kodeksie pracy. Wobec tych ograniczeń inne rozwiązanie nie było możliwe.
Mając jednak na uwadze konieczność wprowadzenia regulacji odpowiednio umocowanej w prawodawstwie, Minister Zdrowia informuje, że w związku z obecnie podjętymi działaniami zmierzającymi do zmiany Kodeksu pracy, przedstawi swoje propozycje dotyczące wprowadzenia koniecznych modyfikacji przepisów odnoszących się do badań profilaktycznych. Ponadto zostaną uregulowane kwestie związane z konsultacjami u lekarzy specjalistów oraz zaleceniami odnośnie do wykonywania badań diagnostycznych. Dotyczy to również przygotowania odpowiednich wzorów skierowań.