Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie umieszczania i oznaczania stacjonarnych urządzeń rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami z dnia 2012-08-21.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/694611/12/II/209.4 RZ
Data sprawy:
2012-08-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie umieszczania i oznaczania stacjonarnych urządzeń rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami.

W toku badania indywidualnych skarg w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich wyłoniła się problematyka dotycząca zgodnego z prawem umieszczania i oznaczania stacjonarnych urządzeń rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami. Ze skarg kierowanych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że w niektórych przypadkach do tzw. atrap fotoradarów (tj. samych obudów bez urządzenia rejestrującego), które zamontowane były przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, montowane są urządzenia rejestrujące, z pominięciem wymogów o jakich mowa w tym rozporządzeniu. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przeanalizowanie przedstawionego problemu i poinformowanie o zajętym stanowisku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-10-19
Opis odpowiedzi:


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (19.10.2012 r.) w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika przekazane pismem Ministra Spraw Wewnętrznych, zauważa, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r., na które powołuje się Rzecznik w swoim wystąpieniu, urządzenia rejestrujące, nie spełniające nowych wymagań, mogą być wykorzystywane do dnia 28 czerwca 2014 r. Intencją prawodawcy było pozostawienie w pasie drogowym dróg publicznych zainstalowanych już obudów zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych przed dniem 28 czerwca 2011 r. Główny Inspektorat Transportu Drogowego podjął prace związane z likwidacją niewykorzystanych obudów oraz ich oznakowania drogowego, których dalsza eksploatacja nie jest planowana w ramach systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Główny Inspektorat Transportu Drogowego utrzymuje dotychczas funkcjonujące urządzenia rejestrujące oraz instaluje nowe obudowy tylko w miejscach szczególnie niebezpiecznych, kierując się przy tym obowiązującymi przepisami. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wystąpiło do wojewodów o właściwe oznakowanie urządzeń rejestrujących oraz usunięcie tych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego (tzw. atrap).