Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych, do wiadomości Komendanta Głównego Policji, w sprawie warunków pełnionej służby funkcjonariuszy Policji z dnia 2012-08-27.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/705058/12/III/903.1.4 RZ
Data sprawy:
2012-08-27
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych, do wiadomości Komendanta Głównego Policji, w sprawie warunków pełnionej służby funkcjonariuszy Policji.

Pracownicy Biura RPO przeprowadzili kontrolę warunków pracy funkcjonariuszy Policji w jednostkach średniego i niższego szczebla. W maju i czerwcu 2012 r. przeprowadzono wizytacje w 48 komendach powiatowych i miejskich, komisariatach oraz posterunkach Policji. Stwierdzono wiele nieprawidłowości i uchybień, zwłaszcza w zakresie stanu lokalowego i sanitarnego, jak również wyposażenia placówek. Na przestrzeni kilku ostatnich lat widać znaczącą poprawę w zakresie remontów budynków komend czy komisariatów Policji. Na remont budynków pozyskiwane są środki z samorządu terytorialnego. Wiele jednostek Policji znajduje się jednak w stanie znacznej degradacji technicznej. Czynności służbowe wykonywane są w niezwykle trudnych warunkach pracy. Ograniczenia finansowe powodują, że pomieszczenia nie są remontowane od wielu lat, problemem jest także ciasnota. Funkcjonariusze zgłaszali ponadto zastrzeżenia do otrzymywanego umundurowania. Kolejnym istotnym problemem dostrzeżonym przez Rzecznika był brak miejsc do oddania strzału kontrolnego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podjęcie działań, które przyczynią się do poprawy sytuacji i zapewnienia funkcjonariuszom Policji godnych warunków służby.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-12-10
Opis odpowiedzi:

Minister Spraw Wewnętrznych (10.12.2012 r.) poinformował, że według stanu na dzień 1 sierpnia 2012 r. w Polsce funkcjonowały 343 komendy miejskie/powiatowe/ rejonowe Policji oraz 564 komisariaty Policji. W ostatnim okresie realizowano "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011", który finansował działania w ramach przedsięwzięć "Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów" oraz "Zakup i modernizacja urządzeń zabezpieczenia techniczno-obronnego". Umożliwiło to poprawę warunków obsługi interesantów i pracy funkcjonariuszy oraz przyczyniło się do zapewnienia właściwych standardów technicznych i funkcjonalnych w wielu jednostkach Policji, co pośrednio wpłynęło na efektywność działania służb w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Nadal wiele budynków, w których pracują policjanci nie spełnia podstawowych warunków technicznych i funkcjonalnych. W związku z tym Minister Spraw Wewnętrznych w październiku 2012 r. powołał zespół mający za zadanie przygotowanie i wdrożenie "Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji", mającego na celu poprawę warunków pracy funkcjonariuszy i zwiększenie jakości obsługi obywateli. W drodze konkursu ma zostać opracowany jednolity standard infrastruktury zewnętrznej obiektów policyjnych oraz przestrzeni wewnątrz budynków, w której wykonywane są czynności z udziałem obywateli. Ponadto mają zostać przygotowane wytyczne dotyczące standardów rozplanowania przestrzennego komend i komisariatów w strefach użytkowanych przez funkcjonariuszy i pracowników Policji. Planuje się, aby w ciągu 3-5 lat wszystkie komendy powiatowe, miejskie, rejonowe oraz komisariaty Policji zostały zmodernizowane bądź też ich siedziba została przeniesiona do nowo wybudowanego obiektu.