Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości poddania kontroli sądowej prawidłowości ustalenia przez organ rentowy wysokości świadczenia emerytalnego po dokonaniu potrącenia z tytułu prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego z dnia 2012-08-27.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/681228/11/III/302.5 RZ
Data sprawy:
2012-08-27
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości poddania kontroli sądowej prawidłowości ustalenia przez organ rentowy wysokości świadczenia emerytalnego po dokonaniu potrącenia z tytułu prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego.

Do Rzecznika wpływają skargi dotyczące braku możliwości poddania sądowej kontroli prawidłowości ustalenia przez organ rentowy wysokości świadczenia emerytalnego po dokonaniu potrącenia zadłużenia z tytułu prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego, bowiem w tych sprawach organy rentowe nie wydają decyzji, od której przysługiwałyby prawne środki odwoławcze. Należy podkreślić, że osoby zwracające się do Rzecznika nie kwestionują podstawy tytułu egzekucyjnego, a wyłącznie prawidłowość wyliczenia przez organ rentowy wysokości świadczenia wypłacanego po dokonaniu takiego potrącenia. Z wyjaśnień ZUS wynika, że w praktyce organy rentowe wydają zawiadomienie, które nie podlega kontroli sądowej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podzieliło stanowisko ZUS i poinformowało, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych brak jest podstaw prawnych do wydania decyzji o wysokości świadczenia przysługującej po dokonaniu potrącenia. W ocenie Rzecznika stanowisko to wydaje się nietrafne, zwłaszcza w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Zdaniem Rzecznika, ubezpieczony powinien mieć możliwość poddania sądowej kontroli prawidłowości ustalenia przez organ rentowy wysokości pobieranego świadczenia po dokonaniu potrąceń. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-09-14
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (14.09.2012 r.) podtrzymuje stanowisko resortu w tej sprawie. Żaden z przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jak i ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie daje uprawnień organowi rentowemu ani też nie zobowiązuje tego organu do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy w formie decyzji administracyjnej. Ponadto skoro zmniejszenie kwoty wypłacanego świadczenia jest efektem działania innego niż ZUS podmiotu - w przedmiotowej sprawie komornika - oraz rezultatem postępowania egzekucyjnego, należy stwierdzić, że ZUS, pomijając brak materialnoprawnych podstaw, nie może być organem uprawnionym do wydania decyzji w sprawie, w której nie prowadził postępowania.