Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie nieprawidłowości w stosowaniu przez oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 2012-08-27.

Adresat:
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Sygnatura:
RPO/630663/09/I/120 RZ
Data sprawy:
2012-08-27
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie nieprawidłowości w stosowaniu przez oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Jak pokazała sprawa indywidualna, w której Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, organy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nieprawidłowo stosują przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Organ ARiMR nie wywiązał się z obowiązku prawnego zakwalifikowania pisma wnioskodawcy jako wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Sąd wskazał, że w sytuacji, gdy organ uważa, że informacja publiczna nie powinna zostać udostępniona, zobowiązany jest do wydania decyzji administracyjnej, w której może w uzasadnionych wypadkach odmówić udostępnienia informacji publicznej, powołując się np. na ochronę danych osobowych beneficjenta lub prawo do prywatności. Niewywiązanie się z powyższego obowiązku skutkuje pozostawaniem przez organ w stanie bezczynności, np. w przypadku pisemnego poinformowania wnioskującego o przyczynach nieudostępnienia informacji, zamiast wydania decyzji.

Skargi wpływające do Rzecznika pozwalają stwierdzić, że problem ten nie dotyczy tylko działalności jednego Oddziału Regionalnego ARiMR, ale pojawia się w całym kraju. Z tego powodu konieczne jest podjęcie odpowiednich działań przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w celu niedopuszczania do powstania kolejnych sytuacji, w których organy, wbrew obowiązkowi wynikającemu z ustawy, nie będą udostępniały informacji publicznej. W ocenie Rzecznika Prezes ARiMR może np. przeprowadzić odpowiednie szkolenia pracowników Agencji w zakresie realizacji przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o działaniach podjętych w celu zapobieżenia naruszaniu obowiązujących przepisów przez organy Agencji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-09-05
Opis odpowiedzi:

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (05.09.2012 r.) poinformował, że od momentu wystąpienia przypadku opisanego w wystąpieniu Rzecznika, w Agencji wdrożony został system zapobiegania sytuacjom niewłaściwego procedowania wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Wprowadzono regulacje w postaci wewnętrznych aktów normatywnych, na które składają się zarządzenia Prezesa ARiMR (Nr 19/2010 oraz Nr 33/2012) w sprawie udostępniania informacji publicznej przez ARiMR, określające tryb postępowania w zakresie spraw o informację publiczną. Zarządzenie wyraźnie wskazuje tryb postępowania w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie wydawania w tym przedmiocie decyzji odmownych. Ponadto Prezes ARiMR wyznaczył komórkę organizacyjną, do zadań której należy m.in. koordynowanie procesu udzielania informacji publicznej w Centrali ARiMR. Natomiast w 16 Oddziałach Regionalnych ARiMR osobami odpowiedzialnymi za udostępnianie informacji publicznej są ich dyrektorzy. W Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ARiMR, zamieszczone zostały informacje dotyczące udostępniania informacji publicznej przez Agencję, wzory wniosków, warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz dane kontaktowe Centrali i Oddziałów Regionalnych. Pracownicy ARiMR uczestniczą w szkoleniach z zakresu informacji publicznej. W związku ze zmianą ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, planowane są dodatkowe szkolenia dla pracowników Centrali ARiMR, jak również szkolenie dla przedstawicieli Oddziałów Regionalnych wykonujących zadania związane z procedowaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej.