Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie braku odpowiedniej reakcji organów ścigania na kradzieże w sklepach towarów o wartości nieprzekraczającej 250 zł z dnia 2012-09-25.

Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/699668/12/II/211 RZ
Data sprawy:
2012-09-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie braku odpowiedniej reakcji organów ścigania na kradzieże w sklepach towarów o wartości nieprzekraczającej 250 zł.

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu, że w odbiorze społecznym, kradzieże będące wykroczeniami nie spotykają się z tak samo skuteczną reakcją państwa, jak kradzieże będące przestępstwami. Ze skargi skierowanej do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, a także z licznych doniesień medialnych wynika, że coraz bardziej dotkliwym problemem stają się kradzieże towarów w sklepach, o wartości nieprzekraczającej 250 zł. Obywatele skarżą się na brak odpowiedniej reakcji organów ścigania na tego typu czyny ze względu na ich znikomą społeczną szkodliwość, która według tych organów wynika z niskiej wartości przedmiotu kradzieży. Jak wynika z informacji otrzymywanych przez Rzecznika, wzrasta społeczne przeświadczenie o nieskuteczności organów ścigania w tego typu sprawach. W konsekwencji nie wszyscy pokrzywdzeni składają powiadomienie o popełnieniu wykroczenia, przez co skala "drobnych kradzieży" może być znacznie większa niż przedstawiają to policyjne statystyki. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o dokonanie analizy przedstawionego problemu i poinformowanie o jej wynikach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-10-24
Opis odpowiedzi:

Komendant Główny Policji (24.10.2012 r.) uważa, że analiza danych statystycznych obrazujących zagrożenie wykroczeniami kradzieży cudzej rzeczy ruchomej o wartości poniżej 250 zł pozwala stwierdzić, iż pomimo wzrostu liczby ujawnianych wykroczeń kradzieży cudzej rzeczy o wartości do 250 zł, maleje liczba spraw, w których nie wykryto sprawcy wykroczenia. Tym samym Komendant nie podziela poglądów Rzecznika, że ww. wykroczenia nie spotykają się ze skuteczną reakcją Policji, gdyż wykrywalność w tych sprawach wzrasta: w 2011 r. kształtowała się na poziomie 69%, a w pierwszym półroczu 2012 r. wyniosła 73%. Wskazane przez Rzecznika nieprawidłowości należy uznać za sporadyczne. Prowadzenie czynności administracyjnych i rejestracyjnych w sprawach o wykroczenia nie daje podstawy do generalnej oceny wskazującej na brak lub niewłaściwe zaangażowanie się Policji w realizację zadań związanych z wykrywaniem i ściganiem sprawców wykroczeń. Ujawnione nieprawidłowości wynikały głównie z niezastosowania się policjantów wykonujących czynności związane z przyjęciem zawiadomienia o wykroczeniu i prowadzących postępowania wyjaśniające do zapisów Zarządzenia Nr 323 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno - porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. Ponadto przyczyną nieprawidłowości i uchybień była niewiedza i/lub niewłaściwa interpretacja przepisów przez policjantów, a także ich przełożonych.