Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uregulowania sytuacji prawnej działkowców z dnia 2012-10-03.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/691484/11/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2012-10-03
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uregulowania sytuacji prawnej działkowców.

Trybunał Konstytucyjny w dniu 11 lipca 2012 r. stwierdził niezgodność z Konstytucją dwudziestu czterech przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Zasadnicza część ustawy regulującej materię ogrodnictwa działkowego w Polsce straci moc obowiązującą z upływem osiemnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw RP (wyrok, sygn. akt K 8/10, został ogłoszony dnia 20 lipca 2012 r.). Skutkiem orzeczenia będzie m.in. utrata osobowości prawnej przez Polski Związek Działkowców oraz wygaśnięcie praw Związku do gruntów zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe. Trybunał Konstytucyjny precyzyjnie wskazał obszary, w których ustawa nie spełnia wymogów konstytucyjnych. Należy do nich przyznanie Polskiemu Związkowi Działkowców przywilejów niedostępnych dla innych zrzeszeń działkowców, nieproporcjonalne ograniczenie prawa własności właścicieli gruntów zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe oraz niewłaściwe unormowanie stosunków pomiędzy Związkiem a zrzeszonymi w nim działkowcami. Trybunał zwrócił także uwagę na konieczność uregulowania kwestii nadzoru nad zrzeszeniami działkowców. Podkreślając istotną rolę ogrodów działkowych szczególnie w życiu osób starszych, Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat podjętych przez Radę Ministrów działań mających na celu wykonanie omawianego wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz uregulowanie sytuacji prawnej polskich działkowców.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-10-03
Opis odpowiedzi:

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (19.11.2012 r.) w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika skierowane do Prezesa Rady Ministrów, zapewnił, że zawarte w wystąpieniu Rzecznika propozycje i sugestie zostaną wnikliwie przeanalizowane i wykorzystane podczas prowadzonych przez resort prac analitycznych dotyczących uregulowania sytuacji polskich działkowców. Prace legislacyjne mające na celu stworzenie optymalnych regulacji prawnych w omawianym zakresie powinny uwzględniać tezy wyroków Trybunału Konstytucyjnego wydanych na tle problematyki ogrodnictwa działkowego, tak aby nowe regulacje pozostawały w zgodności z Konstytucją RP, w szczególności z zasadą równości i wolności zrzeszania się, a także zapewniać należytą ochronę prawną osobom użytkującym ogrody działkowe. Resort monitoruje wpływające do Sejmu RP przedłożenia legislacyjne dotyczące omawianej problematyki, m.in. poselski projekt ustawy o ogrodach działkowych, skierowany obecnie do zaopiniowania przez organizacje samorządowe. Zawiera on zasady działania ogrodów, zarządzania nimi, zasady ustrojowe funkcjonowania ogrodów działkowych oraz prawa i obowiązki użytkowników działek. W momencie, w którym Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zostanie upoważniony do przygotowania i uzgodnienia z pozostałymi członkami Rady Ministrów stanowiska rządu wobec złożonych do Sejmu RP projektów dotyczących omawianej problematyki, niezwłocznie zostaną podjęte działania mające na celu przedłożenie Radzie Ministrów projektu stanowiska.