Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie funkcjonowania przepisów wprowadzających możliwość wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego oraz spółdzielnie mieszkaniowe przy udziale preferencyjnego kredytu z dnia 2012-10-03.

Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/696259/12/IV/516.6 RZ
Data sprawy:
2012-10-03
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie funkcjonowania przepisów wprowadzających możliwość wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego oraz spółdzielnie mieszkaniowe przy udziale preferencyjnego kredytu.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich napływają skargi kwestionujące poszczególne regulacje wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, której celem było umożliwienie przekształcania praw do lokali mieszkalnych w zasobach towarzystw budownictwa społecznego oraz spółdzielni mieszkaniowych wybudowanych przy wsparciu preferencyjnego kredytu udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego.

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika z dnia 13 stycznia 2011 r., Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poinformował, że funkcjonowanie powyższych przepisów objęte jest w Ministerstwie stałym monitoringiem, zaś w przypadku ewentualnego pojawienia się sygnałów świadczących o konieczności dokonania zmian legislacyjnych, podjęte zostaną odpowiednie prace mające na celu poprawę funkcjonowania tych przepisów. Rzecznik prosi o przekazanie stanowiska w sprawie i poinformowanie o wnioskach wynikających z monitoringu przepisów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-10-03
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (23.10.2012 r.) poinformował, że zakaz wyodrębniania na własność lokali powstałych w ramach realizacji rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego nie dotyczy mieszkań wybudowanych na podstawie wniosków złożonych w BGK do 30 września 2009 r. Te ostatnie powstały bowiem przy udziale środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa. Wobec powyższego nie można tu mówić o jakichkolwiek nieprawidłowościach prawnych. W ramach prac sejmowej Komisji Infrastruktury, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przedstawił "Informację o wdrożeniu i stanie realizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych". Informacja dotyczyła również przekształceń własnościowych, dokonywanych w oparciu o przepisy wymienionej ustawy. Komisja Infrastruktury, po zapoznaniu się z wystąpieniem Podsekretarza, zobowiązała resort do przygotowania i przedstawienia propozycji zmian legislacyjnych, mających na celu poprawę funkcjonowania przepisów dotyczących wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego i spółdzielnie mieszkaniowe przy udziale preferencyjnego kredytu. Propozycja nowelizacji zostanie przedstawiona Komisji najpóźniej w styczniu 2013 r. W trakcie prowadzonych prac zostaną wykorzystane również kwestie poruszone w wystąpieniu Rzecznika.