Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie opóźnień w realizowaniu obligatoryjnych upoważnień ustawowych do wydania aktów wykonawczych z dnia 2012-10-08.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/583307/08/I/116 RZ
Data sprawy:
2012-10-08
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie opóźnień w realizowaniu obligatoryjnych upoważnień ustawowych do wydania aktów wykonawczych.
Mimo wielokrotnego poruszania tego tematu w korespondencji Rzecznika Praw Obywatelskich z Prezesem Rządowego Centrum Legislacji, prowadzonej od 2008 r., w dalszym ciągu występuje zjawisko opóźnienia w realizowaniu obligatoryjnych upoważnień ustawowych, co powoduje, że wchodzące w życie ustawy nie mogą być w pełni stosowane. Dotychczas nie zostało wydane na podstawie art. 23 ust. 15 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, określające sposoby przetwarzania danych i informacji, o których mowa w ust. 1 art. 23 ustawy o CBA, rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, określające warunki i tryb występowania przez uczelnie niepubliczne o dotacje (art. 94 ust. 5 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym), rozporządzenie Rady Ministrów określające szczegółowe warunki oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych (art. 25c ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym), rozporządzenie Rady Ministrów regulujące sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (art. 24b ust. 4 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne), rozporządzenie ministra właściwego do spraw transportu określające sposób, tryb oraz warunki techniczne gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych (art. 129g ust. 4 ustawy - Prawo o ruchu drogowym). Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o podjęcie działań zmierzających do jak najszybszego zrealizowania przez właściwe organy wszystkich ustawowych upoważnień do wydania rozporządzeń.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-01-24
Opis odpowiedzi:

Prezes Rządowego Centrum Legislacji (24.01.2013 r.) poinformował, że Rządowe Centrum Legislacji na bieżąco monitoruje stan wykonywania upoważnień ustawowych a także systematycznie informuje właściwe organy o niezrealizowanych upoważnieniach. Wykonywanie upoważnień ustawowych jest również przedmiotem kontroli, którą sprawuje stały komitet Rady Ministrów. Zdarzają się przypadki przekroczenia ustawowego terminu wydania aktu wykonawczego, jednak nie zawsze brak przepisów wykonawczych uniemożliwia czy też poważnie utrudnia prawidłowe stosowanie przepisów ustawy. W znacznej części do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych obowiązują przepisy dotychczasowe, w konsekwencji czego nie dochodzi do naruszania konstytucyjnej ochrony wolności i praw człowieka i obywatela. Zgodnie Regulaminem Sejmu RP, Rada Ministrów zobowiązana jest do przedłożenia wraz z uzasadnieniem do projektu ustawy kierowanej do Sejmu podstawowych aktów wykonawczych. Jeżeli projekt ustawy zakłada wykonanie prawa Unii Europejskiej, to załączeniu podlegają wszystkie projekty aktów wykonawczych. Obowiązek ten jest przestrzegany. W wyjątkowych przypadkach, związanych z wnioskiem Rady Ministrów o niezwłoczne podjęcie prac nad projektem ustawy, Marszałek Sejmu dopuszcza rozpoczęcie prac nad projektem ustawy, do którego projekty aktów wykonawczych zostaną załączone w toku prac parlamentarnych. Często zdarza się, że na etapie prac parlamentarnych dochodzi do zmiany merytorycznej rządowych projektów ustaw. Zmiany wprowadzone do rządowego projektu ustawy w konsekwencji powodują konieczność przygotowania nowego projektu aktu wykonawczego.