Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemu wszczynania i prowadzenia egzekucji zaległych opłat za używanie lokalu mieszkalnego i opłat pośrednich wobec osób zajmujących lokale mieszkalne w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia 2012-10-10.

Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/638116/10/IV/504.1 RZ
Data sprawy:
2012-10-10
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemu wszczynania i prowadzenia egzekucji zaległych opłat za używanie lokalu mieszkalnego i opłat pośrednich wobec osób zajmujących lokale mieszkalne w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Rzecznik Praw Obywatelskich w 2010 r. skierował do ówczesnego Ministra Obrony Narodowej wystąpienie, w którym poruszył problem dotyczący braku regulacji prawnych, które regulowałyby przedawnienie należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z tytułu opłat za używanie lokalu zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej i opłat pośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Brak takich uregulowań w konsekwencji oznacza, że dopuszczalne jest wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego w odniesieniu do tych należności w każdym czasie, także po kilkunastu i więcej latach od powstania zadłużenia. Podsekretarz Stanu ds. Modernizacji i Uzbrojenia w Ministerstwie Obrony Narodowej podzielił pogląd o potrzebie kompleksowego uregulowania zasad przedawnienia należności z tytułu opłat i opłat pośrednich za używanie lokalu mieszkalnego. Poinformował również, że kwestia przedawnienia wskazanych wyżej należności zostanie uregulowana przy okazji kolejnej nowelizacji ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o nadesłanie informacji, czy w resorcie zostały podjęte zapowiadane działania legislacyjne mające na celu uregulowanie m.in. kwestii przedawnienia należności z tytułu opłat i opłat pośrednich za używanie lokalu mieszkalnego, a jeśli tak, to na jakim obecnie znajdują się etapie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-11-16
Opis odpowiedzi:

Minister Obrony Narodowej (16.11.2012 r.) poinformował, że kwestia braku regulacji przedawnienia należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z tytułu opłat i opłat pośrednich za używanie lokalu mieszkalnego, była poddana ocenie Zespołu roboczego powołanego w dniu 5 lipca 2012 r. w celu wypracowania propozycji zmian w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej po 2 latach jej obowiązywania w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Ww. Zespół wskazał na kilka obszarów wymagających doprecyzowania, w tym podzielił pogląd o konieczności kompleksowego ustawowego uregulowania problematyki przedawnienia należności z tytułu opłat za używanie lokalu mieszkalnego pozostającego w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Decyzją Nr 329/MON z dnia 12 października 2012 r. powołany został Zespół do spraw wypracowania propozycji reorganizacji i konsolidacji systemu zarządzania nieruchomościami i zbędnym mieniem resortu obrony narodowej. Jednym z wariantów rozważanych przez ten Zespół jest połączenie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego. Z tych względów prace nad kolejną nowelizacją ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, obejmujące zagadnienie przedawnienia należności z tytułu opłat i opłat pośrednich za używanie lokalu mieszkalnego, zostaną podjęte po wypracowaniu rekomendacji przez ww. Zespół.