Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wyników przeprowadzonej przez przedstawiciela Biura Rzecznika Praw Obywatelskich kontroli stanu przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Służby Więziennej w wybranych jednostkach penitencjarnych z dnia 2012-10-22.

Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/711847/12/III/903.3 RZ
Data sprawy:
2012-10-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wyników przeprowadzonej przez przedstawiciela Biura Rzecznika Praw Obywatelskich kontroli stanu przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Służby Więziennej w wybranych jednostkach penitencjarnych.

W lipcu 2012 r. przeprowadzona została, przez pracownika Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, kontrola stanu przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Służby Więziennej w areszcie śledczym i zakładzie karnym. Otrzymane od funkcjonariuszy informacje wskazują na szereg problemów występujących w tej formacji mundurowej. Funkcjonariusze pełniący służbę w zakładzie karnym podnieśli problem zbyt małej ilości wychowawców w oddziałach penitencjarnych. Wychowawcy są nadmiernie obciążeni pracą i nie mogą poświęcić wystarczającej uwagi na proces resocjalizacyjny poszczególnych osadzonych. Oddziałowi nie mają możliwości bezpłatnych badań na obecność chorób zakaźnych, takich jak żółtaczka, HIV, chociaż posiadają informacje, z nieformalnych źródeł, że pracują z osadzonymi chorymi na choroby zakaźne. Część oddziałowych stwierdziła, że potrzebne ich zdaniem zajęcia - warsztaty antystresowe, przeprowadzane są w niewystarczającej ilości. Funkcjonariusze aresztu śledczego poruszyli problem niewypłacania dodatków mieszkaniowych. Ponadto w wizytowanym areszcie śledczym stwierdzono złe warunki techniczne niektórych pomieszczeń. Funkcjonariusze z obu kontrolowanych jednostek zwracali uwagę na braki w wyposażeniu. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zlecenie zbadania przedstawionych spraw i poinformowanie o zajętym stanowisku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-11-20
Opis odpowiedzi:

Dyrektor Generalny Służby Więziennej (20.11.2012 r.) przedstawił szereg przedsięwzięć podejmowanych w celu zarówno usprawnienia pracy Służby Więziennej, jak i ochrony życia i zdrowia funkcjonariuszy. W lipcu 2011 r. został opracowany program racjonalizacji zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych więziennictwa. Celem programu jest m.in. doetatyzowanie pionu penitencjarnego. Dąży się do zrealizowania wytycznych w ramach których na jednego wychowawcę czy też psychologa przypadać będzie określona grupa skazanych lub tymczasowo aresztowanych, której liczebność pozwoli na efektywną pracę. Niemniej jednak należy wziąć pod uwagę, że tego typu zmiany wymagają czasu. Odnosząc się do problemu właściwej ochrony życia i zdrowia pracowników służby więziennej, Dyrektor Generalny poinformował, że wyposażenie funkcjonariuszy jest dobierane do poszczególnych stanowisk i posterunków, a jego kompletność i przydatność sprawdza się podczas cyklicznych kontroli. Zostali oni wyposażeni w odpowiednią odzież zabezpieczającą, niezbędną przy kontaktach z zakaźnie chorymi. Służba medyczna z kolei przeprowadza na koszt pracodawcy badania konieczne do wykrycia ewentualnego zakażenia, na wniosek lekarza dokonującego badań profilaktycznych. Dodatkowo dostępne są warsztaty antystresowe oraz treningi interpersonalne. Wykonuje się także remonty pomieszczeń dla funkcjonariuszy, w celu poprawy warunków pracy. Dyrektor Generalny odniósł się także do wątpliwości dotyczących właściwej interpretacji art. 178 ustawy o Służbie Więziennej. Otóż funkcjonariusz posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu znajdującego się w miejscowości pełnienia służby, w tym umowę najmu lokalu mieszkalnego, nie jest uprawniony do pobierania równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania. Wydaje się więc uprawnionym wniosek, że bez odpowiedniej zmiany przepisów, najemcy lokali mieszkalnych od osób fizycznych nie mogą otrzymywać równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania.