Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie braku równowagi w obsadzaniu wyższych stanowisk w przedsiębiorstwach ze względu na płeć z dnia 2012-10-23.

Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/712795/12/I/4.1.3 RZ
Data sprawy:
2012-10-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie braku równowagi w obsadzaniu wyższych stanowisk w przedsiębiorstwach ze względu na płeć.
Brak równowagi w obsadzaniu wyższych stanowisk w przedsiębiorstwach ze względu na płeć jest obecnie wielkim wyzwaniem we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. W polskim biznesie kobiety mające wpływ na najpoważniejsze decyzje gospodarcze i finansowe są obecne. Na pewno jednak ich liczba jest znacznie niższa niż mężczyzn. Zaledwie sześciu na stu prezesów polskich firm to kobiety. Według badań Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" w 400 dużych polskich firmach jest zaledwie 6,8 procent kobiet prezesów. Obowiązek władz publicznych podejmowania działań na rzecz zapewnienia równości płci oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć wynika zarówno z Konstytucji, jak i z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zmiany zmierzające do zapewnienia faktycznej równości płci powinny być stopniowe i ewolucyjne, poprzez promowanie dobrych praktyk. Tam jednak, gdzie takie rozwiązania nie zdają rezultatu, konieczne jest wprowadzanie także zmian legislacyjnych. Zdaniem Rzecznika polski parlament powinien rozważyć wprowadzenie ustawowych regulacji dotyczących składu zarządów i rad nadzorczych spółek publicznych. W pierwszej kolejności rozwiązania takie powinny dotyczyć spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie, czy Rada Ministrów planuje podjęcie inicjatywy ustawodawczej w przedstawionej sprawie.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-12-12
Opis odpowiedzi:

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania (12.12.2012 r.) poinformował, że Parlament RP otrzymał projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków COM (2012) 614. Przedstawiona inicjatywa legislacyjna ma na celu znaczne zwiększenie liczby kobiet w organach spółek giełdowych w Unii Europejskiej za pomocą ustanowienia celu minimalnego w wysokości 40% udziału niedostatecznie reprezentowanej płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek giełdowych. Spółki, w których udział osób należących do niedostatecznie reprezentowanej płci jest niższy od średniej zostaną zobowiązane do wprowadzenia jednoznacznych kryteriów w procedurach powoływania kandydatów na stanowiska w organach spółek w celu wypełnienia ustanowionego celu. Cel ten powinien zostać osiągnięty do dnia 1 stycznia 2020 r. lub w przypadku spółek giełdowych będących przedsiębiorstwami publicznymi do dnia 1 stycznia 2018 r. Dodatkowo spółki giełdowe zostaną zobowiązane do corocznego publikowania informacji o składzie ich organów pod względem płci. Z kolei państwa członkowskie powinny, w ramach omawianej dyrektywy, sformułować przepisy zakładające odpowiednio dotkliwe sankcje za niewypełnianie powyższych nakazów. Przedstawiony projekt nie ma zastosowania do małych i średnich przedsiębiorstw. W projekcie stanowiska RP zostało wyrażone poparcie dla celu zasadniczego projektu Dyrektywy. Jednocześnie stwierdzono, że realistyczny wydaje się cel 35% przy założeniu, że towarzyszyć temu będą inne działania promujące udział kobiet w gospodarczym procesie podejmowania decyzji, takie jak mentoring, networking, system szkoleń oraz mechanizmy ułatwiające godzenie ról zawodowych i rodzinnych. W przypadku wejścia w życie dyrektywy realizacja jej celów przyczyni się w większym stopniu do realizacji konstytucyjnej zasady równości kobiet i mężczyzn.