Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie nieprawidłowej praktyki stosowanej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, polegającej na niedoręczaniu uchwał o skreśleniu z listy diagnostów laboratoryjnych oraz niezamieszczaniu pouczeń o przysługujących środkach zaskarżenia z dnia 2012-11-02.

Adresat:
KRAJOWA RADA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH
Sygnatura:
RPO/689040/11/V/1018.6.1 RZ
Data sprawy:
2012-11-02
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie nieprawidłowej praktyki stosowanej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, polegającej na niedoręczaniu uchwał o skreśleniu z listy diagnostów laboratoryjnych oraz niezamieszczaniu pouczeń o przysługujących środkach zaskarżenia.

Na kanwie badanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich sprawy indywidualnej pojawił się problem natury generalnej, dotyczący nieprawidłowej praktyki, stosowanej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, polegającej na niedoręczaniu przez samorząd uchwał o skreśleniu z listy diagnostów oraz niezamieszczaniu w nich pouczeń o przysługujących środkach zaskarżenia. Praktyka przyjęta przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych w sprawach o skreślenie z listy diagnostów laboratoryjnych narusza podstawowe konstytucyjne prawa obywatela - przede wszystkim prawo do sądu określone w art. 45 i zagwarantowane w art. 77 ust. 2 Konstytucji RP. W ocenie Rzecznika sprawy z zakresu wpisu oraz skreślenia z listy diagnostów laboratoryjnych są sprawami z zakresu administracji publicznej, do których stosuje się procedurę określoną w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Rozstrzygnięcia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych mają walor decyzji administracyjnych. Od powyższych rozstrzygnięć, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz art. 3 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi służy skarga do sądu administracyjnego, wnoszona w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska wobec przedstawionych uwag, a w szczególności o usunięcie niezgodnej z obowiązującym prawem praktyki.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-11-02
Opis odpowiedzi:

Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych (22.11.2012 r.) podziękował w odpowiedzi za przekazane uwag odnośnie do trybu i zasad wydawania przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych uchwał dotyczących wpisów i wykreśleń z listy diagnostów laboratoryjnych. Uwagi te zostały przyjęte do realizacji. Na ostatnim posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych zostały podjęte uchwały zgodne z normami określonymi w art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 10 i 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej. Każda z uchwał dotyczy indywidualnie wymienionej w niej osoby ubiegającej się o przedmiotowy wpis lub wykreślenia diagnosty laboratoryjnego z listy. Uchwały te są przesyłane do wnioskodawców lub wykreślonych diagnostów laboratoryjnych. W przypadku wykreślenia, uchwały będą zawierać uzasadnienie, pouczać o drodze odwoławczej i wskazywać sąd odwoławczy.