Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich żołnierzy oraz warunków służby i szkolenia w 23 pułku artylerii oraz 5 pułku artylerii z dnia 2012-11-14.

Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/712284/12/III/901 RZ
Data sprawy:
2012-11-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich żołnierzy oraz warunków służby i szkolenia w 23 pułku artylerii oraz 5 pułku artylerii.

Podczas wizyty przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich w wymienionych jednostkach wojskowych, dowódcy oraz żołnierze poszczególnych korpusów osobowych przedstawili swoje uwagi i wnioski dotyczące przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków służby i szkolenia. Dowódcy zgłaszali wątpliwości dotyczące sytuacji, w której podczas kontroli prowadzonej przez MON, za ukompletowanie stanów osobowych i sprzętu w jednostce, odpowiedzialnością obciążany jest dowódca jednostki, mimo że nie ma na ten stan rzeczy wpływu. Wnioski dowódców przeważnie nie są uwzględniane przez przełożonych. Sprawa ta wciąż czeka na rozwiązanie. Od kilku lat pogłębia się pauperyzacja rodzin żołnierzy, zwłaszcza korpusu oficerskiego. Żołnierze zgłaszali zastrzeżenia do funkcjonowania wojskowej służby zdrowia, wskazywali na problemy mieszkaniowe, a także trudności w opiece nad dziećmi, zwłaszcza gdy oboje rodzice pełnią służbę wojskową. Z innych poruszonych problemów należy wymienić: zbyt długą procedurę spraw załatwianych przez Wojskowe Oddziały Gospodarcze, słaby system motywacyjny do służby wojskowej, zwłaszcza w zakresie wysokości dodatku za długoletnią służbę, niedostosowane do sytuacji życiowych przepisy dotyczące dodatków służbowych, bardzo skomplikowaną drogę do awansów w korpusie podoficerów, niewielką przydatność żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o zajęcie stanowiska wobec przedstawionych spraw.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-12-21
Opis odpowiedzi:

Minister Obrony Narodowej (21.12.2012 r.) poinformował, w związku z zawartymi w wystąpieniu wątpliwościami dotyczącymi odpowiedzialności dowódcy jednostki wojskowej za ukompletowanie stanów osobowych i sprzętu w jednostce, że odpowiedzialność dowódcy za utrzymanie nakazanego wskaźnika ukompletowania jest ważnym elementem oceny jednostki wojskowej. Utworzenie Wojskowych Oddziałów Gospodarczych w radykalny sposób zmieniło system zaopatrywania jednostek gospodarczych. Krótki czas wdrażania nowych rozwiązań, powoduje niekiedy napięcia i nieprawidłowości, które są poprawiane i usuwane. Funkcjonujący stan prawny zaspokajania potrzeb zdrowotnych żołnierzy, nie uwzględnia w wystarczającym stopniu specyfiki potrzeb Sił Zbrojnych. Potrzeby mieszkaniowe żołnierzy w garnizonie nie są w pełni zaspokojone z uwagi na zaległości lat poprzednich. Najbliższe lata mają przynieść poprawę w tym zakresie. W Ministerstwie Obrony Narodowej podejmowane są działania, których celem jest zwiększenie finansowej atrakcyjności służby wojskowej. Projektowane zmiany dotyczą w większości korpusów podoficerów i szeregowych. Projekt rozporządzenia w tej sprawie znajduje się na etapie oceny skutków regulacji. Sytuacja kadrowa podoficerów i szeregowych w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie Sił Zbrojnych. W najbliższym czasie przewiduje się wprowadzenie wielu nowych rozwiązań takich jak zniesienie kadencyjności podoficerów oraz możliwość wyznaczania na niższe stanowiska służbowe (za ich zgodą). Zaproponowane zmiany mają przeciwdziałać przedwczesnemu odchodzeniu podoficerów z zawodowej służby wojskowej i stworzyć warunki do ich szybszego awansowania. Narodowe Siły Rezerwowe stanowią istotny element systemu uzupełniania Sił Zbrojnych. Bezpośrednią i pełną odpowiedzialność za właściwe wyszkolenie żołnierzy NSR oraz realizację przez nich zadań ponoszą dowódcy jednostek wojskowych.