Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy motywowanej rasą, pochodzeniem etnicznym i narodowością z dnia 2013-01-03.

Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/666658/11/I/4 RZ
Data sprawy:
2013-01-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy motywowanej rasą, pochodzeniem etnicznym i narodowością.

Jednym z priorytetów działalności Rzecznika Praw Obywatelskich jest przeciwdziałanie rasizmowi, ksenofobii oraz związanej z nimi nietolerancji. Wobec nasilających się zjawisk dyskryminacyjnych niezwykle ważnym elementem walki z mową nienawiści jest podejmowanie przez organy władzy publicznej działań, zarówno edukacyjnych, jak i prewencyjnych, a także wypracowanie adekwatnych środków do działania przeciw aktom dyskryminacyjnym. Ważnymi czynnikami, które przeciwdziałają nienawiści, ksenofobii i dyskryminacji są m.in. zaangażowanie mediów poprzez kampanie informacyjne, wypracowanie systemu wymiany informacji na temat zjawisk o charakterze rasistowskim (np. poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów) pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi podejmującymi problematykę bądź gromadzącymi dane z zakresu dyskryminacji. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o wskazanie, jakie działania mające na celu ograniczenie dyskryminacji rasowej, nietolerancji i ksenofobii planowane są w resorcie administracji i cyfryzacji w roku 2013.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-03-13
Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (13.03.2013 r.) poinformował, że przepisy w zakresie równego traktowania są wdrażane w Ministerstwie w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce". Jedna z dziedzin tego Programu obejmuje bezpieczeństwo oraz przeciwdziałanie przestępstwom popełnianym na tle etnicznym. W minionych latach najaktywniejszym uczestnikiem tego komponentu Programu była Małopolska Komenda Policji. Ze środków Programu sfinansowano m.in. Raport Małopolskiej Komendy Policji dotyczący bezpieczeństwa, przeciwdziałania przestępstwom popełnianym na tle etnicznym, poziomu zaufania Romów do instytucji publicznych oraz ich sytuacji na terenie województwa. W ramach wspomnianego Programu finansowane są m. in. działania edukacyjne zmierzające do zmiany negatywnego stereotypu Romów, skierowane zwłaszcza do dzieci i młodzieży. W odpowiedzi poinformowano ponadto, że w dniu 13 lutego 2013 r. Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie Nr 6 w sprawie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji, której przewodniczącym jest, zgodnie § 3 ust. 1 pkt 1 minister właściwy do spraw informatyzacji lub wyznaczony przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu.