Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie stosowania w ramach realizacji zadań Państwowej Inspekcji Pracy przepisów ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z dnia 2013-01-03.

Adresat:
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY
Sygnatura:
RPO/704986/12/I/4.1.5 RZ
Data sprawy:
2013-01-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie stosowania w ramach realizacji zadań Państwowej Inspekcji Pracy przepisów ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Rzecznik Praw Obywatelskich badała sprawę osoby pracującej na podstawie umowy cywilnoprawnej, zwolnionej z uwagi na swoją orientację seksualną. Kontrola przeprowadzona w tej sprawie przez Okręgowego Inspektora Pracy nie wykazała nieprawidłowości. Przepis art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania zakazuje nierównego traktowania osób fizycznych m.in. ze względu na orientację seksualną w zakresie warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w szczególności w ramach stosunku pracy albo pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Ustawa wprowadza konstrukcję odwróconego ciężaru dowodu, zatem w przypadku złożenia pozwu i uprawdopodobnienia zarzutu dyskryminacyjnego potraktowania w opisanej sprawie, podmiotem zobowiązanym do wykazania, że przyczyną zwolnienia nie była dyskryminacja związana z orientacją seksualną, byłby pracodawca. Podstawowymi zadaniami Państwowej Inspekcji Pracy są m. in. kontrola przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, czyli wykonywania pracy lub świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, oraz podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do zapewnienia przestrzegania przepisów prawa pracy. W opinii Rzecznika przepisy ustawy o równym traktowaniu zakazujące dyskryminacji w obszarze pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej w pełni realizują się w zadaniach Państwowej Inspekcji Pracy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii zakresu stosowania ustawy o równym traktowaniu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-02-12
Opis odpowiedzi:

Główny Inspektor Pracy (12.02.2013 r.) poinformowała, że Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje przestrzeganie przepisów prawa pracy, a takimi przepisami z pewnością nie są przepisy ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Ponadto w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej inspekcja pracy może badać wyłącznie kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia. Jednocześnie w odpowiedzi poinformowano, że Państwowa Inspekcja Pracy od lat realizuje działania o charakterze prewencyjno-szkoleniowym w obszarze równego traktowania i niedyskryminacji na rynku pracy, podejmuje też liczne inicjatywy popularyzatorskie i informacyjne z tego zakresu.