Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kar administracyjnych za brak uiszczenia opłaty za przejazd po drogach krajowych z dnia 2013-01-04.

Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/691806/11/V/623.6 RZ
Data sprawy:
2013-01-04
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kar administracyjnych za brak uiszczenia opłaty za przejazd po drogach krajowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje liczne skargi dotyczące kar administracyjnych nakładanych na podstawie art. 13k ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej. Główny Inspektorat Transportu Drogowego stoi na stanowisku, że możliwa jest kumulacja kar pieniężnych za jeden czyn polegający na przejeździe danym odcinkiem drogi krajowej bez wniesienia opłaty elektronicznej, w zależności od liczby tzw. bramownic znajdujących się na tym odcinku, które zarejestrowały brak wniesienia opłaty. Zdaniem Rzecznika powyższa interpretacja przepisów, rozszerzająca zakres ustawowej regulacji o charakterze sankcyjnym, pozostaje w sprzeczności z zasadą ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, wynikającą z art. 2 Konstytucji, a samo nakładanie kar administracyjnych zgodnie ze stanowiskiem Inspekcji może prowadzić do naruszenia zasady legalizmu (art. 7 Konstytucji) stanowiącej, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Kolejny problem na tle omawianego przepisu to przyjęcie konstrukcji administracyjnej kary pieniężnej. Z punktu widzenia osoby zagrożonej sankcją może dochodzić do naruszenia zasady państwa prawa (art. 2 Konstytucji). Stosowanie rygoru natychmiastowej wykonalności, przy jednoczesnej kumulacji kar, może prowadzić do nieodwracalnych, bardzo niekorzystnych dla osoby ukaranej, skutków finansowych. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie, a w razie podzielenia zasadności uwag, o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-02-05
Opis odpowiedzi:

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (05.02.2013 r.) poinformował, że upływ ponad 1,5 roku od dnia uruchomienia nowego systemu opłat i zebrane w tym okresie doświadczenia pozwoliły na wypracowanie przez podległe resortowi transportu organy wniosków prowadzących do konkluzji, że zmiana systemu karania użytkowników naruszających obowiązek uiszczenia opłaty elektronicznej jest konieczna i uzasadniona. Minister podkreślił, że wypracowane w tej kwestii wnioski w dużym stopniu pokrywają się z uwagami zgłoszonymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Zmiany te będą miały na celu w szczególności wprowadzenie bardziej przejrzystych zasad stosowania odpowiedzialności administracyjnej w związku z naruszeniem obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej. Uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich zostaną wykorzystane w dalszych pracach nad zmianą przepisów regulujących kwestię sankcjonowania naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej.