Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zagadnień związanych z orzecznictwem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 2013-01-24.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/661550/10/V/1011.4 RZ
Data sprawy:
2013-01-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zagadnień związanych z orzecznictwem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Podczas analizy treści skarg dotyczących funkcjonowania uregulowań służących realizacji zawartego w art. 69 Konstytucji obowiązku władz publicznych udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym, Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła uwagę na kwestię terminu na złożenie wniosku o ponowne wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Obecne ukształtowanie przepisów powoduje często przerwę w możliwości korzystania ze świadczeń przysługujących na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Rzecznik ma także zastrzeżenia do konstytucyjności niektórych regulacji wspomnianego rozporządzenia, wykraczających poza upoważnienie ustawowe zawarte w art. 6c ust. 9 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kolejną kwestią jest wypłacanie przez PFRON refundacji składek na ubezpieczenie społeczne niepełnosprawnym przedsiębiorcom. Wątpliwości budzi treść formularza wniosku o refundację składek, będącego załącznikiem do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych, która nakazuje podać "liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność". W ocenie Rzecznika refundacja powinna przysługiwać za okres trwania niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem i nie może być uzależniona od daty wydania orzeczenia, na którą osoba niepełnosprawna nie ma wpływu. Stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych jest w obu kwestiach odmienne, dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionych zagadnień.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-01-24
Opis odpowiedzi:


Minister Pracy i Polityki Społecznej (11.04.2013 r.) wyjaśnił, że ewentualna zmiana terminu złożenia kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, czy też ewentualne wprowadzenie możliwości wydania kolejnego orzeczenia w okresie ważności dotychczasowego orzeczenia (co nie wydaje się możliwe biorąc pod uwagę reguły postępowania administracyjnego) nigdy nie zapobiegnie sytuacji istnienia luki w "ciągłości" statusu osoby niepełnosprawnej. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przedstawiając na posiedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 29 stycznia 2013 r. informacje na temat funkcjonowania systemu orzekania o niepełnosprawności wskazał jako priorytet dalsze podnoszenie jakości obecnie funkcjonującego systemu orzekania. Wymienił również wstępne propozycje zmian w systemie orzekania o niepełnosprawności, co wiąże się z podjęciem prac o charakterze legislacyjnym, w trakcie których uwagi zgłoszone przez Rzecznika Praw Obywatelskich zostaną poddane szczegółowej analizie służącej stworzeniu procedury administracyjnej jak najbardziej przyjaznej obywatelowi.
Odnosząc się do kwestii wypłacania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundacji składek na ubezpieczenie społeczne niepełnosprawnym przedsiębiorcom, Minister wskazał, że Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przyjęło korzystną dla niepełnosprawnych przedsiębiorców wykładnię przepisów wskazując na możliwość uzyskania refundacji w okresie pomiędzy utratą ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności a wydaniem kolejnego, o ile w tym czasie uznano je za osoby niepełnosprawne. Planowana jest zmiana rozporządzenia w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych w celu jednoznacznego uregulowania kwestii okresu, za który przysługuje refundacja składek na ubezpieczenie społeczne.