Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 19 sierpnia od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu ubezpieczonych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z dnia 2012-12-30.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/563259/07/V/1018.7 RZ
Data sprawy:
2012-12-30
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu ubezpieczonych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Od chwili wejścia w życie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, kolejni Rzecznicy Praw Obywatelskich kierowali wystąpienia w sprawie dostępu ubezpieczonych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, postulując zmianę obowiązujących w tej materii rozporządzeń w kierunku zapewnienia ich zgodności z Konstytucją oraz ustawą, a także przejrzystości i równego dostępu ubezpieczonych do tego rodzaju świadczeń. Obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze nie usuwa sygnalizowanych nieprawidłowości, a także nie zapewnia przejrzystości systemu dostępu. Rozporządzenie to nie spełnia też postulatów środowiska osób niepełnosprawnych, dotyczących zwłaszcza asortymentu refundowanych przedmiotów i środków oraz ich jakości, częstotliwości ich przyznawania, limitów cen (wysokości dopłat ubezpieczonych), zapewnienia realnej możliwości naprawy i gwarancji, uproszczenia procedur zaopatrzenia. Przepisy rozporządzenia, w zakresie w jakim ustalają lekarzy upoważnionych do wystawiania zleceń na zaopatrywanie w wyroby medyczne, pozostają w kolizji z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W ocenie Rzecznika konieczne jest pilne wydanie rozporządzenia na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy, określającego wykaz refundowanych wyrobów medycznych. Należy także podjąć działania w kierunku stosowania obowiązujących od 1 stycznia 2012 r. przepisów ustawowych w sprawie zlecania wyrobów medycznych przez osoby uprawnione. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie i poinformowanie o stanie zaawansowania prac nad wydaniem rozporządzenia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-12-30
Opis odpowiedzi:

Minister Zdrowia (06.02.2013 r.) poinformował, że przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych. Projektowany akt zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze. Przepisy ww. rozporządzenia zachowują moc do dnia wejścia w życie nowego aktu wykonawczego, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy refundacyjnej, czyli do dnia 1 stycznia 2014 r.
Zapisy zawarte w projekcie rozporządzenia mają na celu zwiększenie i uproszczenie dostępu dla osób ubezpieczonych do zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi. W projekcie rozporządzenia wprowadzono zmiany mające na celu wyeliminowanie niejasności niektórych obecnie obowiązujących zapisów. Proponowane zmiany legislacyjne spowodują zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców, poprzez rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do refundacji wyrobów medycznych - w granicach utrzymania poziomu jakości świadczeń i zachowania bezpieczeństwa dla ich realizacji. Jednocześnie mają one na celu poszerzenie grona lekarzy uprawnionych do wystawiania zleceń. Projekt rozporządzenia będzie kierowany m.in. do szerokiej konsultacji społecznej w celu zgłaszania uwag.