Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie praktyki polegającej na wyłączaniu możliwości wnoszenia zażalenia na zarządzenie prokuratora o odmowie wydania uwierzytelnionego odpisu orzeczenia w postępowaniu przygotowawczym z dnia 2013-02-13.

Adresat:
PROKURATURA GENERALNA
Sygnatura:
RPO/669980/11/II/207.5 RZ
Data sprawy:
2013-02-13
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie praktyki polegającej na wyłączaniu możliwości wnoszenia zażalenia na zarządzenie prokuratora o odmowie wydania uwierzytelnionego odpisu orzeczenia w postępowaniu przygotowawczym.

W toku badania sprawy indywidualnej, związanej z realizacją wynikającego z art. 157 § 1 k.p.k. uprawnienia oskarżonego do otrzymania bezpłatnie uwierzytelnionego odpisu każdego orzeczenia, Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła do Prokuratury Generalnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska m.in. w sprawie dopuszczalności zażalenia na zarządzenie prokuratora w przedmiocie odmowy wydania odpisu orzeczenia w postępowaniu przygotowawczym. W udzielonej odpowiedzi zostało zaprezentowane stanowisko, zgodnie z którym na zarządzenie w przedmiocie odmowy wydania odpisu orzeczenia w postępowaniu przygotowawczym zażalenie nie przysługuje, ponieważ nie ma tu zastosowania art. 159 k.p.k. dotyczący wyłącznie odmowy udostępnienia akt. W ocenie Rzecznika przedstawiona wykładnia przepisów budzi wątpliwości. Przekazanie uwierzytelnionego odpisu orzeczenia stanowi formę udostępnienia akt postępowania w rozumieniu art. 159 k.p.k., który w razie negatywnego dla oskarżonego rozstrzygnięcia powinien znaleźć zastosowanie. Mając na uwadze fakt, że praktyka prokuratorska stosowania art. 159 k.p.k., wyłączająca możliwość wnoszenia zażalenia na zarządzenie o odmowie wydania bezpłatnie jednego uwierzytelnionego odpisu każdego orzeczenia może stanowić naruszenie prawa do obrony, Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przeanalizowanie problemu wykładni tego przepisu w omówionym zakresie oraz poinformowanie o zajętym stanowisku i ewentualnie podjętych działaniach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-03-18
Opis odpowiedzi:

Prokurator Generalny (18.03.2013 r.) wyraził stanowisko, zgodnie z którym na zarządzenie prokuratora w przedmiocie odmowy wydania odpisu orzeczenia w postępowaniu przygotowawczym, wydanym na gruncie art. 157 § 1 k.p.k., zażalenie nie przysługuje. Interpretacja tego przepisu pozwala bowiem na stwierdzenie, że organ procesowy nie może odmówić żądaniu podejrzanego i nie wydać mu nieodpłatnie jednego uwierzytelnionego odpisu orzeczenia. W konsekwencji za bezprzedmiotowe należy uznać rozważania w przedmiocie zaskarżalności tego rodzaju rozstrzygnięcia.