Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia jawności postępowania dyscyplinarnego wobec prokuratorów z dnia 2013-02-14.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/603017/08/II/207 RZ
Data sprawy:
2013-02-14
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia jawności postępowania dyscyplinarnego wobec prokuratorów.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich analiza przepisów regulujących tryb postępowania dyscyplinarnego wobec osób wykonujących zawody o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa - w szczególności przedstawicieli zawodów prawniczych - pozwala stwierdzić, że pomiędzy tymi trybami zachodzą istotne różnice w aspekcie jawności. Postępowania dyscyplinarne jawne w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym prowadzone są m.in. wobec sędziów, sędziów Sądu Najwyższego, adwokatów, radców prawnych, a także notariuszy. Ograniczoną jawnością zewnętrzną polegającą na wyłączeniu obecności na rozprawie osób innych niż członkowie danej korporacji - przy jednoczesnej jawności wewnętrznej - charakteryzują się natomiast postępowania dyscyplinarne prowadzone w stosunku do prokuratorów. W postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym wobec prokuratorów w dalszym ciągu obowiązuje przepis stanowiący, że na rozprawie mogą być obecni prokuratorzy i asesorzy pełniący funkcje prokuratorskie. Prawomocne orzeczenie dyscyplinarne można podać do publicznej wiadomości wyłącznie na podstawie uchwały sądu dyscyplinarnego w tym przedmiocie. Zdaniem Rzecznika utrzymywanie w przepisach dotyczących prokuratorów zasady niejawności postępowania dyscyplinarnego należy oceniać jako anachroniczne i sprzeczne z obowiązującą w demokratycznym państwie prawa zasadą jawności życia publicznego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia działań mających na celu zapewnienie jawności postępowania dyscyplinarnego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o prokuraturze.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-02-14
Opis odpowiedzi:

Minister Sprawiedliwości (21.02.2013 r.) poinformował, że w projekcie ustawy - Prawo o prokuraturze, w wersji skierowanej pod obrady Komitetu Rady Ministrów w dniu 31 stycznia 2013 r., wprowadzono zasadę jawności postępowań dyscyplinarnych. Aktualna wersja projektu ustawy jako zasadę przyjmuje jawność postępowań dyscyplinarnych wobec prokuratorów, przewidując jednocześnie możliwe ograniczenia tej zasady, ukształtowane w sposób zapewniający ochronę innych istotnych dóbr i wartości, w sposób odpowiadający rozwiązaniom przyjętym na gruncie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, z modyfikacją uwzględniającą specyfikę służby prokuratorskiej (konieczność zapewnienia poufności informacji z toczącego się postępowania przygotowawczego).