Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku nowej ustawy o wykonywaniu zawodu psychologa z dnia 2013-02-14.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/683517/11/V/1018.6.2 RZ
Data sprawy:
2013-02-14
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku nowej ustawy o wykonywaniu zawodu psychologa.

Rzecznik powraca do kwestii zaniechania realizacji obowiązującej od 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Brak powołania samorządu zawodowego psychologów powoduje, że psycholodzy nie mogą uzyskać potwierdzenia prawa do wykonywania zawodu. Bezprecedensowe zaniechanie wprowadzenia w życie przepisów omawianej ustawy stanowi o ciężkim naruszeniu przez kolejne rady ministrów obowiązku zapewnienia wykonania ustaw, wyrażonego w art. 146 ust. 4 pkt 1 Konstytucji. W ocenie Rzecznika obecna decyzja o przedstawieniu Sejmowi projektu ustawy uchylającej ustawę o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów przed przygotowaniem nowego projektu ustawy stanowi powrót do koncepcji ocenionej negatywnie przez Stały Komitet Rady Ministrów. Z odpowiedzi Ministra Pracy i Polityki Społecznej udzielonej Rzecznikowi w grudniu 2009 r. wynikało, że Komitet przyjął projekt ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, jednocześnie zobowiązując Ministra Pracy i Polityki Społecznej do opracowania projektu założeń do projektu ustawy normującej zasady i warunki wykonywania zawodu psychologa, zgodnego z prawem unijnym i uzgodnionego ze środowiskiem psychologów oraz do łącznego przedłożenia obu projektów pod obrady Rady Ministrów. Zarówno obecna sytuacja, jak i sytuacja powstała w przypadku uchylenia ustawy naraża pacjentów na prowadzenie terapii przez osoby, których kwalifikacje nie podlegają ocenie kompetentnego organu i które nie odbyły odpowiedniego stażu. Pacjenci nie mają również możliwości skierowania skargi na jakość świadczonych usług, pozostaje im wyłącznie droga sądowa. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-03-06
Opis odpowiedzi:

Minister Pracy i Polityki Społecznej (06.06.2013 r.) poinformował, że obowiązująca od 19 stycznia 2013 r. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami reguluje kwestie wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. Z treści ustawy wynika, że badania te są wykonywane przez uprawnionego psychologa, który został wpisany do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Warunki niezbędne do uzyskania wpisu zostały wymienione w ustawie o kierujących pojazdami.
Minister nie zgodził się z zarzutem braku możliwości skierowania przez pacjentów skargi dotyczącej jakości usług świadczonych przez psychologów na drogę inną niż sądowa. Rzecznik Praw Pacjenta jest właściwy do rozpatrywania skarg w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód psychologa, które jednocześnie spełniają kryterium "podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych", tj. prowadzą działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej lub są zatrudnione w podmiocie leczniczym.
Minister poinformował jednocześnie, że Decyzją Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu, projekt ustawy o uchyleniu przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, został wpisany do Planu Prac Rządu. W maju 2012 r. projekt ustawy skierowany został do uzgodnień międzyresortowych, a we wrześniu 2012 r. do konsultacji społecznych. Na skutek zgłoszonych uwag Minister Pracy i Polityki Społecznej podjął decyzję, że procedowanie nad przedmiotowym projektem będzie prowadzone jednocześnie z pracami nad nową regulacją zawodu psychologa. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem założeń do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, które będą konsultowane z przedstawicielami tego środowiska. Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprosił Rzecznika Praw Obywatelskich do włączenia się w prowadzone prace.