Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku podstaw prawnych do zobowiązania szpitala wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, do zawarcia umowy z lekarzem skierowanym do odbycia stażu przez okręgową radę lekarską z dnia 2013-02-18.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/713802/12/V/1018.6.1 RZ
Data sprawy:
2013-02-18
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku podstaw prawnych do zobowiązania szpitala wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, do zawarcia umowy z lekarzem skierowanym do odbycia stażu przez okręgową radę lekarską.

Problem przedstawiony w wystąpieniu ujawnił się w toku badania sprawy indywidualnej dotyczącej odmowy przyjęcia na staż podyplomowy lekarza skierowanego przez okręgową radę lekarską. W myśl przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty dysponentem miejsc stażowych dla lekarzy jest samorząd lekarski, który w porozumieniu z marszałkiem województwa kieruje lekarza do odbycia stażu w konkretnym podmiocie leczniczym. Szpital znajdujący się na liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych nie może dowolnie dysponować przyznanymi miejscami stażowymi. Jedynym powodem odmowy zawarcia umowy może być brak miejsc dla stażystów w podmiocie uprawnionym do prowadzenia staży podyplomowych. Wówczas jednak ma zastosowanie przepis rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym okręgowa rada lekarska kierując lekarza, lekarza dentystę do odbycia stażu, uwzględnia w kolejności lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mają stałe miejsce zamieszkania na obszarze działania okręgowej rady lekarskiej i ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią oceną. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie zawiera natomiast wyraźnej normy prawnej, na podstawie której możliwe byłoby skuteczne zobowiązanie podmiotu wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, do zawarcia umowy z lekarzem skierowanym do odbycia stażu podyplomowego przez okręgową radę lekarską. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie oraz rozważenie potrzeby stosownego doprecyzowania przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-03-13
Opis odpowiedzi:

Minister Zdrowia (13.03.2013 r.) potwierdził, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjęcie danej osoby posiadającej skierowanie na staż podyplomowy lekarza jest obowiązkiem podmiotu wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego prowadzoną przez marszałka województwa. Jednocześnie zapewnił, że kwestia podnoszona w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich będzie rozważana przy najbliższej nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.