Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji w sprawie obowiązku udostępnienia tekstu Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych w formie odpowiedniej dla osób z niepełnosprawnościami z dnia 2013-02-22.

Adresat:
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
Sygnatura:
RPO/724528/13/I/126 RZ
Data sprawy:
2013-02-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji w sprawie obowiązku udostępnienia tekstu Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych w formie odpowiedniej dla osób z niepełnosprawnościami.
W dniu 25 października 2012 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu, że wbrew postanowieniom Konwencji, których wdrożenie powinno być jednym z celów polityki rządu, treść tego dokumentu nie jest udostępniona w formie odpowiedniej dla osób z niepełnosprawnościami. Brak działań instytucji publicznych polegających na zapewnieniu odpowiednich informacji o prawach przysługujących osobom z niepełnosprawnościami może być przejawem dyskryminacji tych osób w rozumieniu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. W ocenie Rzecznika należy niezwłocznie rozpocząć dostosowywanie do potrzeb osób niepełnosprawnych formatów aktów prawnych publikowanych na stronie internetowej Dzienników Urzędowych, w szczególności tekstu Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska i poinformowanie o planowanych działaniach w omawianym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-04-08
Opis odpowiedzi:

Prezes Rządowego Centrum Legislacji (08.04.2013 r.) wyjaśnił, że w obecnym stanie prawnym umowy międzynarodowe są przekazywane do ogłoszenia w postaci kopii papierowych poświadczonych za zgodność z oryginałem, a następnie ogłaszane w Dzienniku Ustaw lub w Monitorze Polskim w postaci skanów. Rządowe Centrum Legislacji prowadzi strony internetowe Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, na których są dostępne wyłącznie dokumenty elektroniczne zawierające ogłoszone akty prawne w postaci zgodnej z obowiązującym prawem; zgodność ogłoszonych dokumentów z oryginałem jest potwierdzona odpowiednim podpisem elektronicznym. Ze względów prawnych nie jest możliwe zamieszczenie na tych stronach jakichkolwiek dokumentów w innej postaci, na przykład dodatkowego tekstu tłumaczenia umowy międzynarodowej. Ewentualna inicjatywa dotycząca zmiany sposobu ogłaszania tekstu umów międzynarodowych w dziennikach urzędowych należy do Ministra Spraw Zagranicznych. Postanowienia Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych nie przesądzają sposobu i miejsca udostępnienia tekstu Konwencji oraz innych informacji w formach dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Tłumaczenie tekstu Konwencji na język polski jest dostępne na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Rządowe Centrum Legislacji od dawna czyni starania, aby ogłaszane akty prawne były dostępne dla osób niepełnosprawnych i współpracuje na bieżąco ze środowiskiem osób niepełnosprawnych w zakresie ciągłego udoskonalania procesu ogłaszania, wszędzie tam gdzie pozwalają na to przepisy prawa.