Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie danych umieszczanych na wokandach sądowych z dnia 2013-02-22.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/695861/12/I/125.4 RZ
Data sprawy:
2013-02-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie danych umieszczanych na wokandach sądowych.
W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich analizowana jest problematyka sporządzania wokand sądowych. Obowiązek sporządzenia wokandy i umieszczenia jej przed salą sądową dotyczy każdej sprawy, niezależnie od tego, czy sąd zdecydował się na wyłączenie jawności. W konsekwencji, mimo że sąd wyłączył jawność posiedzenia, informacja o przedmiocie sprawy oraz osobach biorących w niej udział będzie dostępna dla innych osób. Umieszczanie na wokandach danych osobowych stron postępowania, świadków, czy oskarżonych, jest przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W niektórych sprawach sądowych występują istotne racje dla ograniczenia jawności wokand z uwagi na konieczność ochrony prywatności osób fizycznych. W przypadku spraw cywilnych, taka konieczność zachodzi w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ochrony zdrowia psychicznego. W przypadku spraw karnych, zasadne jest rozważenie anonimizacji wokand w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, w celu ochrony ofiar przestępstwa przed wtórną wiktymizacją. Treść i sposób udostępniania wokand sądowych reguluje zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej. Zdaniem Rzecznika przepis zarządzenia, nie mający rangi przepisu prawa powszechnie obowiązującego, nie może zostać uznany za umożliwiający przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Powyższa materia powinna zostać uregulowana w ustawie lub akcie wykonawczym. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz podjęcie działań w celu wprowadzenia odpowiednich zmian przepisów.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-03-25
Opis odpowiedzi:

Minister Sprawiedliwości (25.03.2013 r.) poinformował, że problem przedstawiony w wystąpieniu Rzecznika jest znany Ministerstwu Sprawiedliwości. Obecnie w Ministerstwie trwają prace nad nowym rozporządzeniem - Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Zakłada się, że co do zasady na wokandach powinny być wskazywane strony postępowania, świadkowie oraz biegli, jak również przedmiot sprawy, przy czym możliwe będzie w niektórych kategoriach spraw odstąpienie od konieczności zamieszczenia części tych danych, aby zapobiegać m. in. niekorzystnym ze społecznego punktu widzenia zjawiskom powtórnej wiktymizacji. Podjęte prace mają na celu wypracowanie rozwiązania, które wyważy z jednej strony konieczność respektowania wynikającej z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP zasady jawności postępowania, a z drugiej - obowiązek respektowania prawa do ochrony prywatności, który reguluje ustawa o ochronie danych osobowych.