Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej, do wiadomości Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w sprawie systemu informacji oświatowej z dnia 2013-02-22.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/709471/12/I/106 RZ
Data sprawy:
2013-02-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej, do wiadomości Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w sprawie systemu informacji oświatowej.
W Systemie Informacji Oświatowej gromadzone są zbiory danych o szkołach i placówkach oświatowych, uczniach, słuchaczach, wychowankach oraz absolwentach, a także nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach oświaty. Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej wprowadzono reformę SIO polegającą na odejściu od zbierania danych zbiorczych i oparciu systemu na danych jednostkowych dotyczących uczniów i nauczycieli, czyli danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Pełną funkcjonalność nowy system osiągnie w kwietniu 2013 r. Nowa ustawa o SIO wzbudziła wiele kontrowersji. Zgodnie z przepisami wprowadzonymi na mocy nowelizacji ustawy, do bazy danych SIO nie będą przekazywane dane powiązane z imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL ucznia, dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W bazie danych będą gromadzone wyłącznie dane o liczbie uczniów objętych taką pomocą. W ocenie Rzecznika jednak konstytucyjność ustawy o systemie informacji oświatowej w dalszym ciągu budzi wątpliwości dotyczące przede wszystkim zbyt szerokiego katalogu danych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz poinformowanie, czy Minister Edukacji Narodowej rozważy ponowną ocenę przyjętych rozwiązań. W szczególności Rzecznik prosi o udzielenie informacji na temat przeprowadzonego na etapie prac legislacyjnych testu proporcjonalności wprowadzonych w ustawie ograniczeń prywatności i autonomii informacyjnej jednostki.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-06-06
Opis odpowiedzi:

Dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej (06.06.2013 r.) wyjaśniła, że system informacji oświatowej jest tworzony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 - Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.1. Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie. Gromadzenie w bazie danych SIO danych identyfikacyjnych uczniów i nauczycieli służy realizacji przez system zadań wyrażonych w ustawie o systemie informacji oświatowej w zakresie efektywności wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na finansowanie zadań oświatowych, nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz podnoszenia jakości edukacji. Zastąpienie numeru PESEL oraz imienia i nazwiska innym identyfikatorem danych pozbawiłoby system informacji oświatowej możliwości współpracy z systemami teleinformatycznymi funkcjonującymi w szkołach i placówkach oświatowych oraz innych jednostkach organizacyjnych systemu oświaty. Przygotowując projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty, zrezygnowano z gromadzenia w bazie danych SIO, w powiązaniu z danymi identyfikacyjnymi, danych dotyczących udziału uczniów w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zdecydowano natomiast o zachowaniu gromadzenia danych dziedzinowych (będących m.in. danymi wrażliwymi) w powiązaniu z danymi identyfikacyjnymi w odniesieniu do danych wykorzystywanych do podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Są to m.in. dane o objęciu dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju, kształceniem specjalnym, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi; uczestniczeniu w nauce języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego; uczęszczaniu do określonego rodzaju oddziału w przedszkolu lub szkole, w szczególności: specjalnego lub integracyjnego, sportowego; uczestniczeniu w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia.