Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie braku odrębnego uregulowania kwestii odległości wież elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych z dnia 2013-03-11.

Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/716190/12/IV/403.2 RZ
Data sprawy:
2013-03-11
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie braku odrębnego uregulowania kwestii odległości wież elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwracają się organizacje społeczne, które wskazują szereg nieprawidłowości związanych z budową tzw. farm wiatrowych. Jednym z sygnalizowanych problemów jest brak odrębnego uregulowania kwestii odległości wież elektrowni wiatrowych od innych budowli, w szczególności tych przeznaczonych na pobyt ludzi. Brak ścisłych norm technicznych w tym zakresie powoduje, że możliwe jest lokalizowanie tzw. farm wiatrowych, w tym o dużej mocy, w bezpośrednim sąsiedztwie domów mieszkalnych. W obecnym stanie prawnym odległość farm wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej wyznaczają pośrednio regulacje ochrony środowiska. Także regulacje ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w tym zakresie mają charakter ogólny. Precyzyjne wskazanie, np. w przepisach planistycznych, odległości usytuowania farm wiatrowych umożliwiłoby zniwelowanie negatywnego wpływu działania elektrowni wiatrowych na zdrowie i życie człowieka. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w tej sprawie, w szczególności zaś o udzielenie informacji, czy w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej prowadzone są prace legislacyjne, których celem byłoby opracowanie i uporządkowanie norm technicznych zapewniających należyty poziom ochrony zdrowia ludzi - mieszkańców terenów przyległych do farm wiatrowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-04-09
Opis odpowiedzi:

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (09.04.2013 r.) poinformował, że obecnie prowadzone są prace mające na celu wdrożenie postanowień Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjętej przez Radę Ministrów w 2011 r. Zgodnie z tym dokumentem, zadaniem planowania przestrzennego będzie wyznaczenie stref dla rozwoju energetyki wiatrowej na poziomie krajowym i wojewódzkim i innych źródeł odnawialnych. Obowiązujące przepisy z zakresu planowania przestrzennego nie określają szczegółowych wymogów dotyczących lokalizowania elektrowni wiatrowych. Normy tego typu mogą być wprowadzane w aktach prawa miejscowego - uchwałach w przedmiocie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w ramach władztwa planistycznego, którym dysponują gminy. Na obszarach nie objętych planem miejscowym, lokalizacja inwestycji może następować na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. Nawiązując do propozycji zamieszczenia w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym regulacji dotyczących wymaganych odległości pomiędzy obiektami elektrowni wiatrowych a zabudową mieszkaniową, Minister poinformował, że uzasadnionym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie ich w przepisach innych ustaw materialnych, np. ustawie - Prawo ochrony środowiska czy ustawie o ochronie przyrody. Zasady lokalizacji wszelkich inwestycji (w tym inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii) stanowić będą przedmiot szczegółowych analiz prowadzonych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego, mającą opracować przepisy rangi ustawowej regulujące w sposób kompleksowy proces inwestycyjno-budowlany.