Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie wątpliwości dotyczących konstytucyjności przepisu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych z dnia 2013-03-11.

Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/720364/12/V/1000.4 RZ
Data sprawy:
2013-03-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie wątpliwości dotyczących konstytucyjności przepisu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich, po zapoznaniu się ze skargą obywatela, powzięła wątpliwości dotyczące konstytucyjności jednego z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych. Przepis ten, wydany na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustala wysokość opłaty kancelaryjnej za wydanie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, doręczonego na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, zgłoszonego w terminie siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia oraz za doręczenie odpisu sentencji orzeczenia na kwotę 100 złotych. Wątpliwości Rzecznika dotyczą ustalenia w rozporządzeniu opłaty za wydanie orzeczenia z uzasadnieniem jako opłaty stałej, podczas gdy treść upoważnienia wyraźnie stanowi, że określając wysokość opłat kancelaryjnych Rada Ministrów winna uwzględnić to, że pobiera się ją za każdą stronę wydanego dokumentu. Wobec konstrukcji omawianej opłaty przewidzianej w przepisach ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (opłata kancelaryjna za wydanie dokumentu, opłacana w chwili składania wniosku, gdy dokument, który ma zostać wydany jeszcze fizycznie nie istnieje) ustalenie opłaty innej niż opłata stała jest problematyczne. Tym niemniej, rozwiązanie takie trudno uznać za zgodne z upoważnieniem ustawowym, co rodzi uzasadnione wątpliwości co do jego zgodności z Konstytucją RP. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-05-14
Opis odpowiedzi:


Minister Sprawiedliwości (14.05.2013 r.) przedstawił stanowisko, zgodnie z którym, brak jest podstaw do kwestionowania zgodności z Konstytucją RP regulacji zawartej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych. Ustawodawca przewidział w treści upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia określającego wysokości pobieranych opłat kancelaryjnych, dualizm zasad ustalania ich stawek. Wytyczne dotyczące treści rozporządzenia nakazują uwzględnić w akcie wykonawczym dwie sytuacje. Pierwszą - polegającą na wydawaniu dokumentów (odpisów, zaświadczeń, wyciągów i innych dokumentów), kiedy opłata kancelaryjna pobierana jest za każdą stronę oraz drugą - polegającą na wydawaniu odpisu orzeczenia z uzasadnieniem sporządzonego na wniosek, kiedy opłata kancelaryjna nie może przekroczyć dwustu złotych.