Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie systemu przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych z dnia 2013-03-13.

Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/703974/12/IV/508.4 RZ
Data sprawy:
2013-03-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie systemu przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Obowiązujący system wypłaty dodatków mieszkaniowych ma na celu zapewnienie, że wypłacane środki zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich konieczna jest jednak zmiana przepisów regulujących przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych w sposób, który pozwoli na ochronę konstytucyjnego prawa do prywatności beneficjentów dodatków mieszkaniowych i wyeliminuje problemy, z jakimi spotykają się obecnie najemcy lokali w prywatnych kamienicach zamierzający złożyć wniosek o wypłatę dodatku mieszkaniowego. W obowiązującym stanie prawnym udział właściciela bądź zarządcy nieruchomości na etapie wypełniania wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego, jak też jego podpis na wniosku jest niezbędny do uzyskania dodatku mieszkaniowego. Wypłata dodatku mieszkaniowego nie następuje do rąk osoby uprawnionej do świadczenia. Dodatek mieszkaniowy przekazywany jest zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Właściciele nieruchomości w różny sposób wykorzystują informację o trudnej sytuacji finansowej najemców, np. uniemożliwiają najemcom korzystanie z dodatków mieszkaniowych, aby następnie wypowiedzieć najem i zażądać zwolnienia lokalu. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-03-27
Opis odpowiedzi:

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (27.03.2013 r.) poinformował, że nie przewiduje podjęcia inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do zmiany obowiązujących przepisów dotyczących dodatków mieszkaniowych. Obowiązujące przepisy w sposób wystarczający zapewniają bezpieczeństwo informacji o życiu prywatnym osób wnioskujących o wypłatę dodatku mieszkaniowego. Sporadyczne przypadki niewłaściwego, bezprawnego zachowania zarządców (wynajmujących) nie powinny być podstawą do zmiany sprawnie funkcjonującego już od 1994 r. systemu dodatków mieszkaniowych. Udział zarządców budynków jest w miarę możliwości ograniczony do minimum - w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo systemu dodatków mieszkaniowych. Jedynym skutecznym sposobem na zapewnienie wiarygodności danych o warunkach mieszkaniowych wnioskodawcy jest obowiązek ich potwierdzenia przez osobę zarządzającą budynkiem - w większości przypadków będzie to licencjonowany zarządca nieruchomości, który ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej obejmującej wszelkie informacje związane z zarządzaniem nieruchomościami, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszyć interesy mieszkańców. W przypadku niedochowania tajemnicy zawodowej licencjonowany zarządca podlega odpowiedzialności zawodowej. Niezależnie od powyższego standardy postępowania z informacjami osobowymi określa ustawa o ochronie danych osobowych, która dotyczy także danych mieszkańców budynków będących w posiadaniu ich zarządców (zarządców i zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli wynajmowanych lokali).