Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie sytuacji podatkowej spadkobierców papierów wartościowych i udziałów w spółkach kapitałowych z dnia 2013-03-12.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/673013/11/V/620.1 RZ
Data sprawy:
2013-03-12
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie sytuacji podatkowej spadkobierców papierów wartościowych i udziałów w spółkach kapitałowych.

We wniosku skierowanym do Rzecznika podniesiono zarzut dotyczący niekonstytucyjności przepisu art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na zróżnicowanie zasad ustalania kosztów uzyskania przychodu. Wątpliwości Rzecznika co do zgodności ze standardami konstytucyjnymi, w tym z zasadą równości, budzi niestosowanie dla przychodów z odkupienia jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych lub udziałów w spółkach mających osobowość prawną - nabytych w drodze dziedziczenia lub darowizny - zasad ustalania kosztów uzyskania przychodu określonych w art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten daje możliwość uznania za koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia również takiej wartości, której podatnik nie wydatkował w związku z nieodpłatnym nabyciem rzeczy lub praw, ale która stanowiła przychód do opodatkowania z tytułu nieodpłatnie nabytych świadczeń (praw). Rozwiązanie przyjęte w omawianym przepisie ma na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych tej samej podstawy opodatkowania: po raz pierwszy w momencie nabycia nieodpłatnych rzeczy (praw), a po raz drugi w momencie ich zbycia. W opinii Rzecznika fakt, że nabycie jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych, papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych lub udziałów w spółkach mających osobowość prawną w drodze dziedziczenia i darowizny podlega podatkowi od spadków i darowizn, nie uzasadnia odmiennego traktowania w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu z ich odpłatnego zbycia w zakresie jego kosztów uzyskania. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważenie wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą mającą za przedmiot nowelizację omawianego przepisu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-03-12
Opis odpowiedzi:

Minister Finansów (15.04.2013 r.) poinformował, że w dniu 8 marca 2013 r. do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie jest on przedmiotem opinii Biura Legislacyjnego Sejmu, opinii Biura Analiz Sejmowych w zakresie zgodności z prawem Unii Europejskiej oraz opinii organizacji samorządowych. Projekt ten wprowadza regulacje, w myśl których dla celów ustalania przez spadkobierców dochodu z odpłatnego zbycia odziedziczonych przez nich udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, w tym wykupu przez emitenta papierów wartościowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych - kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także na nabycie tych jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych. Wprowadza on również zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych ze zbycia udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów i akcji w spółkach mających osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, otrzymanych w drodze darowizny, w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Rada Ministrów przedstawi stanowisko do tego projektu w trybie przewidzianym przez Regulamin pracy Rady Ministrów.