Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych pracowników ochrony z dnia 2013-04-04.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/727838/13/III/912 RZ
Data sprawy:
2013-04-04
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych pracowników ochrony.

W trakcie badania sprawy dotyczącej przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych dla osób posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej pojawiły się wątpliwości w zakresie podstawy prawnej dla ich prowadzenia, a także w sprawie pobierania opłat za wydanie licencji pracownika ochrony. Z dniem 9 marca 2013 r. utraciły moc przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu wiadomości obowiązujących na egzaminie dla pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, którzy uzyskali świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią. Brak rozporządzeń uniemożliwia wykonywanie przez Policję zadań z zakresu realizacji ustawy o ochronie osób i mienia, w szczególności weryfikację stanu zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników ochrony, a także wydanie licencji pracownika ochrony. Wątpliwości Rzecznika w tym kontekście wzbudził komunikat na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z którym do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych pracowników ochrony będzie odbywać się na zasadach określonych w przepisach obowiązujących do dnia 8 marca 2013 r. Zdaniem Rzecznika, komunikat ten jest sprzeczny z konstytucyjną zasadą legalizmu i stanowi błędną próbę przedłużenia obowiązywania rozporządzenia, które utraciło moc prawną. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o pilne podjęcie prac związanych z wydaniem nowego rozporządzenia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-04-29
Opis odpowiedzi:

Minister Zdrowia (29.04.2013 r.) poinformował, że prace legislacyjne nad rozporządzeniem w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o uzyskanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony znajdują się obecnie na zaawansowanym etapie. Projekt rozporządzenia uwzględniający uwagi zgłoszone w ramach zakończonych już konsultacji społecznych i uzgodnień zewnętrznych, oczekuje na uzyskanie zgody Rządowego Centrum Legislacji na zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia go na posiedzeniu Komisji Prawniczej. Z chwilą uzyskania takiej zgody rozporządzenie zostanie skierowane do podpisu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Finansów, jako właściwych do podpisania "w porozumieniu" z Ministrem Zdrowia. Minister Zdrowia zapewnił, że dokłada wszelkich starań by przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie w jak najkrótszym terminie.