Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji, do wiadomości Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w sprawie reformy systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej z dnia 2013-04-02.

Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/716802/12/I/115.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-02
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji, do wiadomości Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w sprawie reformy systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.
W styczniu 2012 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt kompleksowej reformy unijnych przepisów o ochronie danych w celu wzmocnienia ochrony autonomii informacyjnej jednostki w Internecie oraz tworzenia warunków dla rozwoju gospodarki cyfrowej w Europie. W pakiecie przyjętym przez Komisję znalazło się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych. W polskim systemie prawnym istnieje wysoki standard ochrony autonomii informacyjnej jednostki, wyrażony na poziomie Konstytucji i skonkretyzowany w szeregu ustaw. Standard ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, zaliczający prawo ochrony danych dotyczących jednostki do katalogu praw podstawowych wydaje się spójny z polskim standardem, jednak jego konkretyzacja po wprowadzeniu unijnej reformy będzie leżała w dużej mierze poza kompetencjami polskich organów. Rozwiązania przyjęte na poziomie unijnym będą miały bezpośredni wpływ na ochronę prywatności obywateli. Z tego względu w ocenie Rzecznika niezwykle ważne jest zajęcie stanowiska na etapie prac legislacyjnych i wykazanie przez Radę Ministrów wszystkich ewentualnych zastrzeżeń do projektowanych rozwiązań. Ze swojej strony Rzecznik Praw Obywatelskich będzie wspierać działania na rzecz zapewnienia w toku prac legislacyjnych jak najwyższego poziomu ochrony autonomii informacyjnej, jak i innych praw jednostki, zgodnego z polskim standardem konstytucyjnym. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie informacji o podjętych działaniach, a w szczególności o stanowisku polskiego rządu w sprawie reformy ochrony danych w Unii Europejskiej.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-04-24
Opis odpowiedzi:

Minister Administracji i Cyfryzacji (24.04.2013 r.) w pełni podziela zawartą w wystąpieniu Rzecznika ocenę wagi zagadnienia i znaczenia reformy unijnych przepisów o ochronie danych osobowych dla konstytucyjnych praw obywateli. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, będąc organem wiodącym w pracach nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, odpowiedzialne jest za przygotowanie i prezentowanie stanowiska Polski na forum grup roboczych Rady UE. Stanowisko konsekwentnie prezentowane przez przedstawicieli Ministerstwa ma na celu zapewnienie możliwie najwyższego standardu ochrony danych osobowych obywateli, przy jednoczesnym unikaniu rozwiązań wprowadzających nieuzasadnione obciążenia dla przedsiębiorców. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dokłada wszelkich starań, aby prace nad projektem rozporządzenia miały charakter jak najbardziej otwarty i transparentny. W trakcie wypracowywania stanowiska Polski do projektowanych przepisów konsultowane są ministerstwa i urzędy centralne administracji państwowej, które wyraziły chęć udziału w pracach nad rozporządzeniem, w tym w szczególności Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Ministerstwo prowadzi również dialog z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami przedsiębiorców, z dużą uwagą wsłuchując się w zgłaszane przez nich wątpliwości związane ze kształtem konkretnych rozwiązań przewidzianych przez projekt rozporządzenia oraz uwzględniając wiele z ich postulatów. Minister zapewnił ponadto, że w procesie prac nad rozporządzeniem bardzo cenne będą wszelkie uwagi ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczące projektowanych przepisów.