Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji z dnia 2013-04-09.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/712621/12/III/910 RZ
Data sprawy:
2013-04-09
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się emerytowany funkcjonariusz Policji w sprawie dotyczącej odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego pełnienie służby w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu. Postanowienia odmawiające wydania takiego zaświadczenia były przedmiotem zainteresowania sądów administracyjnych. Znaczna część wojewódzkich sądów administracyjnych prezentuje stanowisko, zgodnie z którym unormowanie zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej w zakresie, w jakim wprowadza kryterium bezpośredniości w odniesieniu do zagrożenia życia lub zdrowia podczas wykonywania przez funkcjonariusza określonych w rozporządzeniu obowiązków służbowych, wykracza poza upoważnienie ustawowe zawarte w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji. Przepisy rozporządzenia w zakresie, w jakim nakładają na ich adresatów konieczność wykazania okresów służby w warunkach "bezpośrednio" zagrażających życiu lub zdrowiu wywołują wątpliwości z punktu widzenia ich zgodności z ustawą, a także z Konstytucją RP. Konieczne wydaje się dostosowanie przepisów rozporządzenia do norm prawnych wynikających z ustawy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o spowodowanie zbadania przedstawionego problemu i ewentualnie, podjęcia inicjatywy prawodawczej w celu zmiany opisanego stanu rzeczy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-05-13
Opis odpowiedzi:

Minister Spraw Wewnętrznych (13.05.2013 r.) poinformował, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych prowadzone są wstępne prace w zakresie ewentualnego doprecyzowania warunków podwyższania emerytur z tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu.