Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie usuwania statków i innych obiektów pływających prowadzonych przez osoby nietrzeźwe z dnia 2013-05-09.

Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/710971/12/III/903.1 RZ
Data sprawy:
2013-05-09
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie usuwania statków i innych obiektów pływających prowadzonych przez osoby nietrzeźwe.

W trakcie spotkania z pracownikami Biura RPO, funkcjonariusze Policji jednej z komend miejskich podnieśli problem obowiązku usuwania statku lub innego obiektu pływającego w przypadku, gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego, a przebywająca w tym stanie na morskich wodach wewnętrznych lub morzu terytorialnym leżących w granicach administracyjnych gminy. Problem dotyczy ustalenia organu właściwego do usunięcia statku lub innego obiektu pływającego. Przepisy ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych nakładają na policjantów obowiązek wydania dyspozycji usunięcia statku lub innego obiektu pływającego. Jednak obecnie policjanci nie są w stanie wskazać organu właściwego w tej sprawie. W ocenie Rzecznika konieczne wydaje się zawężenie znaczenia terminu "statek". Definicję tego terminu zawiera ustawa o bezpieczeństwie morskim. Wątpliwości Rzecznika dotyczą sytuacji, gdy w stanie nietrzeźwości znajduje się osoba prowadząca masowiec lub statek pasażerski będący własnością zagranicznego armatora. Ponadto Rzecznik zwraca uwagę na koszty usuwania i przechowywania statku o długości kadłuba powyżej 20 m. W przypadku usunięcia i przechowywania masowca lub statku wycieczkowego koszty te są o wiele wyższe niż wymienione w ustawie maksymalne wysokości opłat. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o spowodowanie zbadania przedstawionego problemu i ewentualnie podjęcie odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-07-16
Opis odpowiedzi:

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (16.07.2013 r.) poinformował, że właściwym rozwiązaniem kwestii braku organów odpowiedzialnych za wydanie dyspozycji do usunięcia statków lub obiektów pływających na wewnętrznych wodach morskich powinno być rozszerzenie właściwości policji do wydawania dyspozycji usunięcia statku lub innego obiektu pływającego również na obszarze wewnętrznych wód morskich. W odniesieniu do problemu dotyczącego wyłączenia możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego w stosunku do obcych statków, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej stoi na stanowisku, że zasada ta ma umocowanie w normach i zwyczajach o charakterze międzynarodowym i dlatego nie powinna być modyfikowana na potrzeby ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Sygnalizowany w wystąpieniu problem niewspółmiernie małej opłaty za usunięcie i przechowywanie dużych statków może w rzeczywistości występować w znikomym zakresie. Duże statki handlowe lub pasażerskie obsadzone są wieloosobową załogą, spośród której będzie istniała możliwość wyznaczenia osób, które zastąpią na statku tych członków załogi, wobec których stwierdzono spożycie alkoholu lub środków odurzających. Należy też podkreślić, że celem ustawy jest przede wszystkim podejmowanie działań zapobiegawczych w odniesieniu do statków używanych do sportu i rekreacji, a jednostki tego rodzaju o długości powyżej 20 metrów na polskich akwenach praktycznie nie występują. Jednocześnie w odpowiedzi stwierdzono, że organem odpowiedzialnym za projektowanie zapisów w zakresie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.