Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie opodatkowania osób, którym bank umorzył należności kredytowe z dnia 2013-05-21.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/727227/13/V/602.2.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-21
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie opodatkowania osób, którym bank umorzył należności kredytowe.

W wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich porusza problem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych osób, którym bank umorzył należności wynikające z zaciągniętego kredytu oraz/lub odsetki należne z tytułu umowy kredytu. Organy podatkowe, a także sądy administracyjne stoją na stanowisku, iż w momencie umorzenia zobowiązania u kredytobiorcy powstaje przychód w postaci nieodpłatnego świadczenia. Obecnie obowiązująca regulacja podatkowa uniemożliwia restrukturyzację zadłużenia. W praktyce banki niejednokrotnie sprzedają długi swoich klientów na rzecz firm windykacyjnych. Obywatele narażeni są wówczas na postępowania windykacyjne, a także egzekucyjne. Związek Banków Polskich wielokrotnie postulował zmianę zasad opodatkowania ułatwiającą restrukturyzację zadłużenia. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnych zmian legislacyjnych, które przyczyniłyby się do wzmocnienia podatkowej pozycji osób, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-06-20
Opis odpowiedzi:

Minister Finansów (20.06.2013 r.) nie podziela opinii o konieczności wprowadzenia nowych rozwiązań w prawie podatkowym, których rezultatem miałoby być powszechne zwolnienie z opodatkowania przychodu powstałego z tytułu umorzenia przez bank należności z tytułu umowy kredytowej. Samo zaciągnięcie kredytu i jego spłata zgodnie z umową kredytową jest neutralne podatkowo. Natomiast umorzenie przez bank należności w postaci odsetek od kredytu, do których zapłaty kredytobiorca zobowiązał się w umowie kredytowej, oznacza powstanie po jego stronie przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia. Na banku ciąży obowiązek przekazania dłużnikowi a także właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu, informacji PIT-8C o wysokości dochodu z innych źródeł. Istniejące regulacje ustawy - Ordynacja podatkowa przewidują możliwość zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Regulacje te uprawniają naczelnika urzędu skarbowego do ewentualnego zastosowania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na indywidualny wniosek podatnika. Niewątpliwie za ważny interes podatnika należy uznać trudną sytuację finansową i życiową podatnika, który ubiega się o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań.