Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zakresu informacji publicznej umieszczanej na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2013-05-22.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/722870/13/V/1018.1.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-22
Rodzaj sprawy:
wniosek do NSA o wykładnię przepisów (WPA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zakresu informacji publicznej umieszczanej na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: Czy nałożenie na Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązku zamieszczenia na stronie internetowej wyłącznie informacji, o których mowa w art. 135 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oznacza, że do informacji niewymienionych w tym przepisie nie stosuje się ustawy o dostępie do informacji publicznej?

Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje zasadę jawności umów przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej informacji o każdej zawartej umowie. Kontrowersje w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczą zakresu dostępu do treści umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z pierwszą z reprezentowanych w orzecznictwie linii, art. 135 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest przepisem szczególnym względem regulacji ustawy o dostępie do informacji publicznej i nie można udostępnić elementów w nim niewymienionych w innym trybie aniżeli wskazany. Odmienny pogląd wyraził w jednym z orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny stwierdzając, że "nałożenie na NFZ obowiązku publikowania w internecie szczegółowych informacji o każdej zawartej umowie nie powoduje, iż z tej tylko przyczyny jest on zwolniony z obowiązku stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej w odniesieniu do innych informacji o charakterze publicznym (nieobjętych dyspozycją art. 135 ust. 2)". W ocenie Rzecznika przepis art. 135 ust. 2 nie wprowadza ograniczenia w zakresie dostępu do informacji publicznej, w szczególności nie wyłącza z katalogu informacji publicznych podlegających udostępnieniu tych treści umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które nie zostały wymienione we wskazanym przepisie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-12-09
Opis odpowiedzi:


Wniosek rozpoznany (uchwała z dnia 9 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 8/13). Naczelny Sąd Administracyjny podjął następującą uchwałę: Nałożenie na Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązku zamieszczenia na
stronie internetowej wyłącznie informacji, o których mowa w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.) nie oznacza, że do informacji niewymienionych w tym przepisie nie stosuje się ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).