Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ograniczeń czasowych wznowienia postępowania dyscyplinarnego wobec policjanta z dnia 2013-05-29.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/632772/09/XVIII/903.1.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-29
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ograniczeń czasowych wznowienia postępowania dyscyplinarnego wobec policjanta.

Na problem opisany w wystąpieniu zwróciła uwagę Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Ustawa o Policji przewiduje, że postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się po upływie 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Oznacza to, że nawet wówczas, gdy orzeczenie dyscyplinarne zawiera istotne wady prawne, nie ma możliwości po upływie wskazanego terminu wznowienia postępowania dyscyplinarnego i uchylenia wadliwego orzeczenia. Okoliczność ta nabiera szczególnego znaczenia, gdy w wyniku wydania orzeczenia dyscyplinarnego nastąpiło wydalenie policjanta ze służby. Czyn stanowiący przewinienie dyscyplinarne, wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa lub wykroczenia albo przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od odpowiedzialności karnej. Może więc zdarzyć się, że wcześniejsze orzeczenie dyscyplinarne będzie odmienne w zakresie orzekania o winie od późniejszego wyroku sądowego uniewinniającego policjanta. W omawianym zakresie nie ma możliwości stwierdzenia niezgodności z prawem ostatecznej decyzji o zwolnieniu policjanta ze służby. Stan ten, którego bezpośrednim źródłem jest przepis art. 135r ust. 5 ustawy o Policji, uniemożliwia realizację konstytucyjnego prawa określonego art. 77 ust. 1 Konstytucji RP. Stanowi on, że każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działania organu władzy publicznej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o analizę przedstawionych uwag, a w przypadku ich podzielenia, o podjęcie działań w celu dostosowania krytykowanego stanu prawnego do standardu konstytucyjnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-07-08
Opis odpowiedzi:

Minister Spraw Wewnętrznych (08.07.2013 r.) wyjaśnił, że w ocenie Komendy Głównej Policji, kwestionowany przepis ustawy o Policji pełni funkcję ochronną i gwarantującą stabilność obrotu prawnego w kontekście negatywnych następstw dla służby, które mogłyby zostać wywołane poprzez wzruszenie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego. Niemniej jednak, z uwagi m.in. na sygnalizowane wątpliwości, Komenda Główna Policji rozważa konieczność zmiany obowiązującej regulacji prawnej. W związku z powyższym, decyzją Komendanta Głównego Policji nr 213 z dnia 20 maja 2013 r. został powołany zespół do opracowania założeń do projektu ustawy regulującej odpowiedzialność dyscyplinarną policjantów. Zespół ten będzie dążył do wypracowania rozwiązań dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów, które pozwolą na zabezpieczenie słusznego interesu służbowego, który łączy się z interesem społecznym oraz zapewnią możliwość dochodzenia roszczeń przez policjantów z tytułu niesłusznego ukarania, zwłaszcza jeżeli zostali uniewinnieni w postępowaniu karnym.