Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zróżnicowanych okresów pozostawania w dyspozycji przełożonego policjantów zwalnianych i odwoływanych ze stanowiska z dnia 2013-06-12.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/729369/13/III/903.1 RZ
Data sprawy:
2013-06-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zróżnicowanych okresów pozostawania w dyspozycji przełożonego policjantów zwalnianych i odwoływanych ze stanowiska.

Podczas kontroli przestrzegania praw i wolności obywatelskich funkcjonariuszy jednej z komend Policji, przeprowadzonej przez pracownika Biura RPO, zasygnalizowany został problem nierówności w zakresie pozostawania w dyspozycji policjantów zwalnianych i odwoływanych z zajmowanych stanowisk służbowych. Zgodnie z treścią ustawy o Policji policjanta w przypadku zwolnienia z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego można przenieść do dyspozycji przełożonego właściwego w sprawach osobowych, na okres poprzedzający powołanie lub mianowanie na inne stanowisko służbowe albo zwolnienie ze służby, nie dłuższy niż 12 miesięcy. Rozwiązanie to dotyczy funkcjonariuszy mianowanych na stanowiska służbowe. Jednocześnie w odniesieniu do policjantów powoływanych na stanowiska komendantów Policji ustawa wprowadza 6-miesięczny termin pozostawania w dyspozycji. Zastrzeżenia Rzecznika budzi zróżnicowanie okresów pozostawania w dyspozycji policjantów odwoływanych oraz zwalnianych ze stanowisk służbowych wynoszących odpowiednio 6 i 12 miesięcy. Znacznie trudniej zaproponować odpowiednie stanowisko służbowe (zgodne z doświadczeniem i wyszkoleniem) odwołanemu komendantowi, aniżeli pozostałym funkcjonariuszom zwalnianym z zajmowanych stanowisk. Inne pragmatyki służbowe nie różnicują okresów pozostawania w dyspozycji. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-07-24
Opis odpowiedzi:

Minister Spraw Wewnętrznych (24.07.2013 r.) nie zgodził się z wątpliwościami przedstawionymi w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich i podkreślił, że sytuacja prawna policjanta zwolnionego z zajmowanego stanowiska oraz odwołanego z pełnionej funkcji jest odmienna. W przypadku zwolnienia z zajmowanego dotychczas stanowiska funkcjonariusz może być mianowany (ewentualnie powołany) zasadniczo wyłącznie na równorzędne lub wyższe stanowisko służbowe. Natomiast z uwagi na szczególny charakter powołania, które wiąże się ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, powołanego policjanta nie dotyczy powyższa zasada. W przypadku policjantów zwalnianych z zajmowanego stanowiska oraz odwoływanych ze stanowiska wątpliwości może budzić zasadność stosowania konstytucyjnej zasady równości jako wzorca kontroli. Wprawdzie wszystkie te osoby są policjantami, jednakże trudno mówić o tym, że w przypadku wskazanych kategorii policjantów, fakt pozostawania w służbie jest cechą istotną (relewantną). Status prawny wspomnianych funkcjonariuszy jest bowiem odmienny. W szczególności, w przypadku powołania policjanta na stanowisko, z którym wiąże się pełnienie funkcji organu Policji, powołany na takie stanowisko policjant, z uwagi na istotę powołania, które wiąże się z pełnieniem odpowiedzialnych funkcji kierowniczych, winien liczyć się z możliwością odwołania z takiego stanowiska w każdym czasie. Powyższe zróżnicowanie charakteru zajmowanych stanowisk oraz podstawy pełnienia służby na określonych stanowiskach może mieć wpływ na sytuację policjanta po odwołaniu lub ewentualnym zwolnieniu, w szczególności może uzasadniać zróżnicowanie sytuacji policjantów pozostających w dyspozycji właściwego przełożonego.