Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej młodym rolnikom z dnia 2013-06-17.

Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/714670/12/I/120.1 RZ
Data sprawy:
2013-06-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej młodym rolnikom.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływały skargi rolników dotyczące zmian rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Skarżący ocenili skrócenie okresu obowiązkowego ubezpieczenia w KRUS z 3 lat do 1 roku w 2011 r. i objęcie tą zmianą beneficjentów z naborów przeprowadzonych w latach wcześniejszych jako naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego poprzez działanie prawa wstecz. Wprowadzona zmiana miała umożliwić podejmowanie przez młodych rolników dodatkowej działalności pozarolniczej wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wypłaty pomocy. Następstwem skrócenia okresu obowiązkowego ubezpieczenia w KRUS była zmiana terminu na przedłożenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokumentu potwierdzającego spełnienie tego zobowiązania. Przepisy przejściowe rozporządzenia zmieniającego stanowią, że skrócony okres obowiązkowego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników dotyczy także beneficjentów, którym przyznano pomoc przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego. Takie rozwiązanie wzbudziło wątpliwości Rzecznika natury konstytucyjnej, bowiem niespełnienie wspomnianego warunku w terminie przez beneficjenta może pociągać za sobą obowiązek zwrotu otrzymanej pomocy finansowej. Z wyjaśnień Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynikało, że Ministerstwo zamierza dokonać analizy ewentualnych rozwiązań w zakresie sankcji z tytułu nieprzedłożenia przez młodych rolników w terminie dokumentów określonych w rozporządzeniu. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o przyjętych przez Ministerstwo rozwiązaniach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-07-04
Opis odpowiedzi:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (04.07.2013 r.) poinformował, że w dniu 1 czerwca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W wyniku powyższej nowelizacji sankcje za nieprzedłożenie w terminie dokumentów potwierdzających spełnienie przez beneficjentów działania zobowiązań z tytułu uzyskanej pomocy, uległy znacznemu obniżeniu. Zmniejszone wysokości sankcji dotyczą wszystkich beneficjentów, także tych, którym przed dniem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia upłynęły terminy na złożenie wymaganych dokumentów.