Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie realizacji uprawnienia pracowników do posiadania przedstawicieli w radzie nadzorczej spółki z dnia 2013-06-24.

Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/722169/13/V/610.1.1 RZ
Data sprawy:
2013-06-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie realizacji uprawnienia pracowników do posiadania przedstawicieli w radzie nadzorczej spółki.

Na tle nadsyłanych skarg Rzecznik Praw Obywatelskich powzięła wątpliwość, czy uprawnienie pracownicze do posiadania swych przedstawicieli w radzie nadzorczej spółki powstałej z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, w której akcjonariuszem jest Skarb Państwa, jest należycie realizowane. Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji członkowie rady nadzorczej skomercjalizowanej spółki, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem, powoływani są przez walne zgromadzenie. Przepisy ustawy przewidują uczestnictwo pracowników w radzie nadzorczej spółki. Brzmienie przepisów jednoznacznie wskazuje, że walne zgromadzenie jest zobligowane do powołania w skład rady nadzorczej pracowników wybranych w wyniku wyborów. Inna wykładnia narusza prawa pracowników do posiadania swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej spółki, a w konsekwencji prowadzi do pozbawienia pracowników wpływu na kształtowanie składu osobowego rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, a szerzej także udziału w zarządzaniu spółką. Z przepisów ustawowych nie wynika żadne ograniczenie w sprawowaniu funkcji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej przez osobę będącą pracownikiem skomercjalizowanego przedsiębiorstwa, która została wybrana do rady nadzorczej przez pracowników. Skierowane do przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa, reprezentujących Skarb Państwa na walnym zgromadzeniu spółki dyspozycje, by pomimo wyboru przez pracowników swoich przedstawicieli do rady nadzorczej, głosować przeciw ich powołaniu, w rzeczywistości zmierzają do obejścia powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-06-24
Opis odpowiedzi:

Minister Skarbu Państwa (12.08.2013 r.) poinformował, że zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Spółki członkowie Rady Nadzorczej Spółki powoływani są przez Walne Zgromadzenie. W świetle ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji podstawową zasadą konieczną do respektowania jest przyznanie pracownikom prawa do zapewnienia udziału ich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Nie sposób jednakże uznać powyższej zasady za bezwzględną z uwagi na konieczność postępowania przez akcjonariuszy zgodnie z prawem oraz zgodnie z interesem Spółki. W listopadzie 2012 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas głosowania nad powołaniem przedstawicieli pracowników lub innych akcjonariuszy, Skarb Państwa bierze pod uwagę dotychczasową ocenę wykonywanych czynności nadzoru przez kandydata, jak również jego predyspozycje i nieskazitelną opinię. Zgodnie zobowiązującymi w Ministerstwie Skarbu Państwa Zasadami nadzoru właścicielskiego negatywna ocena działalności członków rady nadzorczej powinna skutkować nieobsadzaniem w ciągu 3 lat danego kandydata w organach nadzoru w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Podczas Walnego Zgromadzenia Spółki Skarb Państwa nie udzielił poparcia dwóm z trzech wybranych przez pracowników kandydatów. Skarb Państwa, jako największy akcjonariusz Spółki, odrzucił obie kandydatury z uwagi na dotychczasową negatywną ocenę wynikającą z niedochowania przez kandydatów standardów etycznych i działania wbrew interesom Spółki. Nadal dwa miejsca w Radzie Nadzorczej Spółki przynależne przedstawicielom pracowników pozostają nieobsadzone.