Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie implementacji postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych z dnia 2013-06-26.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/638035/09/I/117 RZ
Data sprawy:
2013-06-26
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie implementacji postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Ratyfikowana przez Polskę Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych zobowiązuje państwa, które zdecydowały się związać postanowieniami Konwencji, do wskazania co najmniej jednej komórki (punktu kontaktowego) w strukturach rządowych, której zadaniem będzie czuwanie nad wdrażaniem omawianej umowy. Obecnie zadania te wykonuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Konwencja zaleca także ustanowienie lub wyznaczenie w ramach rządu mechanizmu koordynującego, wspierającego projektowanie i wykonywanie działań związanych z wdrażaniem Konwencji. Polska do tej pory nie zdecydowała się na ustanowienie takiego mechanizmu. W opinii Rzecznika mechanizm koordynujący pozwoliłby na ujednolicenie działań podejmowanych przez organy państwa, a także mógłby stanowić skuteczne narzędzie do wymiany informacji pomiędzy organami władzy wykonawczej. Państwa-strony Konwencji zostały zobowiązane do wyznaczenia lub ustanowienia organu monitorującego wdrażanie jej postanowień. W uzasadnieniu wniosku o ratyfikację Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych zaproponowano, aby niezależną instytucją właściwą do pełnienia zadań w zakresie promowania, ochrony i monitorowania wdrażania Konwencji wskazany został Rzecznik Praw Obywatelskich. W opinii Rzecznika konieczne jest, aby jego obowiązki, jako organu monitorującego Konwencję, zostały wyraźnie zapisane w ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich. W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie, czy i kiedy planowane jest ustanowienie lub wyznaczenie mechanizmu koordynującego, a także prosi o rozważenie przygotowania projektu odpowiedniej nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-07-26
Opis odpowiedzi:

Minister Pracy i Polityki Społecznej (26.07.2013 r.) wyjaśnił, że nie planuje obecnie przedłożenia kwestii ustanowienia mechanizmu koordynującego w ramach rządu wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Nie oznacza to jednak zaniechania wykonywania zadania polegającego na koordynowaniu wdrażania Konwencji przez właściwych ministrów. Za koordynowanie wykonywania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych odpowiada Minister Pracy i Polityki Społecznej. Koordynowanie wykonywania Konwencji obejmuje w szczególności prowadzenie oceny, czy w procesie tworzenia prawa, polityki i programów brane są pod uwagę postanowienia Konwencji oraz postulowaniu, aby zostały usunięte jej naruszenia stwierdzone na tym etapie. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej będzie utrzymywał na bieżąco kontakty z właściwymi resortami w ramach planowanego do powołania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej roboczego zespołu dla bezpośredniej wymiany informacji w sprawie wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Ponadto w odpowiedzi poinformowano, że resort pracy nie planuje obecnie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przy okazji której mogłaby zostać znowelizowana ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich, dlatego Minister zasugerował, aby przeprowadzić odpowiednią nowelizację ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich z wykorzystaniem inicjatywy poselskiej albo senackiej. Minister Pracy i Polityki Społecznej zadeklarował gotowość współpracy w tej sprawie.