Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie systemu dofinansowania szkoleń polskiego języka migowego z dnia 2013-07-01.

Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/735861/13/I/4.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-01
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie systemu dofinansowania szkoleń polskiego języka migowego.

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, a także członkowie ich rodzin oraz osoby mające stały kontakt z osobami uprawnionymi, mogą korzystać z wybranej przez siebie formy szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego lub sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych. Koszt szkolenia może zostać dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponad 70% wniosków dotyczy nauki systemu językowo-migowego, mimo że większość osób niesłyszących posługuje się polskim językiem migowym. Dużym problemem w Polsce jest częstsza znajomość systemu językowo-migowego niż polskiego języka migowego wśród nauczycieli niesłyszących dzieci, co stanowi barierę w osiągnięciu przez uczniów najwyższego możliwego poziomu wykształcenia. Polski język migowy jest naturalnym językiem osób Głuchych. Rzecznik od dawna postuluje wprowadzenie do podstawy programowej polskiego języka migowego oraz dwujęzycznej edukacji dzieci niesłyszących, gdzie pierwszym językiem byłby polski język migowy. Rzecznik nie neguje potrzeby finansowania kursów systemu językowo-migowego, jednak środki PFRON powinny być przeznaczane w większej części na szkolenia polskiego języka migowego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o wprowadzenie zmian w systemie dofinansowania szkoleń polskiego języka migowego, tak aby służył promowaniu znajomości polskiego języka migowego, a także zmian, które doprowadzą do organizacji większej ilości kursów polskiego języka migowego na poziomie, który po ukończeniu pozwala na podjęcie się wykonywania zadań związanych z profesjonalnym tłumaczeniem.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-07-31
Opis odpowiedzi:

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (31.07.2013 r.) wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się określone osoby mogą skorzystać z wybranej przez siebie formy szkolenia PJM, SJM, SKOGN lub tłumacza przewodnika. Koszt tego szkolenia może być dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Zgodnie z postanowieniami ustawy o języku migowym osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się. Osoby te mogą korzystać z wybranej przez siebie formy szkolenia PJM, SJM, SKOGN lub tłumacza przewodnika. Konsekwencją tego rozwiązania jest umożliwienie wyboru konkretnego szkolenia przez osoby zainteresowane. Żadna instytucja publiczna nie może wpływać na ten wybór, jak również nie może ograniczać dostępu do nauki któregokolwiek sposobu komunikowania się. Środki PFRON przeznaczone na realizację omawianego zadania dotyczą wszystkich czterech rodzajów szkoleń, wypłacane są na wniosek danej osoby, niezależnie od tego, jakiego sposobu komunikowania się dotyczy.